Aktualności

  Zawiadomienie ZAW-NR

  Jeśli pomimo obowiązku, podatnik zapłacił za fakturę na rachunek nieujawniony w białej liście podatników VAT, możne on uniknąć sankcji.

  W takiej sytuacji należy złożyć zawiadomienie o zapłacie należności na rachunek bankowy inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w Wykazie podatników VAT (ZAW-NR). Zawiadomienie należy złożyć w terminie 3 dni do urzędu skarbowego właściwego dla wystawcy faktury.
  Zawiadomienie można złożyć w formie papierowej lub elektronicznie. Korzystając z profilu zaufanego, system podpowie właściwy urząd skarbowy, gdy tylko prawidłowo wprowadzisz dane wystawcy faktury.
  Skorzystaj z linku „złóż zawiadomienie ZAW-NR” dostępnego na stroni MF https://www.podatki.gov.pl/zawiadomienie-zaw-nr/


  Grzegorz Kusyk Kancelaria Prawdno-Podatkowa Marek RudyAutor: Grzegorz Kusyk
  Ekspert ds. rachunkowości podatkowej
  e-mail: g.kusyk[at]exorgroup.pl
  tel: 508 750 614
  12 stycznia 2020

  Terminy złożenia PIT za 2019 rok

  Ministerstwo Finansów na swojej stronie internetowej poinformowało o zmianie terminów składania zeznań podatkowych za 2019 rok.


  Płatnicy:
  • PIT-4R  za 2019 r – do końca stycznia:
  • deklarację PIT-11do końca stycznia:.
  • płatnicy przesyłają podatnikowi informację PIT-11 o wysokości uzyskanego w danym roku przychodu – do końca lutego;
  Podatnicy:
  • składają PIT-28 – do końca lutego
  • deklaracje PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 – do końca kwietnia.
  29 lutego przypada w tym roku w sobotę, a wiec termin złożenia PIT-28 za 2019 rok przesunięty jest na 2 marca 2020 r.
   
  Zeznania PIT za 2019 rok należy składać od 15 lutego 2020 r. Deklaracje przesłane przed tym terminem będą uznane za złożone w dniu 15 lutego. Wynika to z art. 45 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.  Złożenie PIT wcześniej oznacza, że termin zwrotu nadpłaty będzie liczony od 15 lutego. Urząd ma 45 dni na zwrot nadpłaty, licząc od dnia złożenia zeznania podatkowego elektronicznie, oraz 3 miesiące w przypadku tych zeznań podatkowych które zostały złożone w formie papierowej, ale nie wcześniej niż od 15 lutego 2020 r.
  Podatnicy rozliczający się się na zasadzie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych zgodnie z art. 21 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zaliczkę za miesiąc grudzień lub ostatni kwartał roku podatkowego wpłacają przed upływem terminu określonego na złożenie zeznania. Oznacza to, zmianę terminu na wpłatę zaliczki.
  W art. 44 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wykreślono zdanie „Podatnik nie wpłaca zaliczki za ostatni miesiąc lub odpowiednio kwartał, jeżeli przed upływem terminu do jej wpłaty złoży zeznanie i dokona zapłaty podatku na zasadach określonych w art. 45.” Dotyczy to dochodów wymienionych w ust. 1 tego artykułu, to znaczy dochodów uzyskiwanych z działalności gospodarczej, o której mowa w art. 14 ustawy PIT, oraz z najmu lub dzierżawy (rozliczanych na zasadach ogólnych). W ten sposób nie można już skorzystać z udogodnienia pozwalającego na niewpłacanie zaliczki z ostatni okres, jeśli podatnik zeznanie złoży przed terminem wpłaty zaliczki.

  Grzegorz Kusyk Kancelaria Prawdno-Podatkowa Marek RudyAutor: Grzegorz Kusyk
  Ekspert ds. rachunkowości podatkowej
  e-mail: g.kusyk[at]exorgroup.pl
  tel: 508 750 614
  11 stycznia 2020

  Zryczałtowany zwrotu podatku VAT

  Przedsiębiorcy najczęściej dokonują zakupów od podatników VAT. Nie oznacza to jednak, że nie mogą kupować towarów od rolników ryczałtowych. W dużej mierze to od nich pochodzi przecież konsumowana przez nasz żywność.
  Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa VAT), przewiduje szczególną procedurę rozliczania nabywanych towarów i usług od rolnika ryczałtowego. System ten ma na celu zmniejszenie obciążeń formalnych z rolnika. W tym przypadku to przedsiębiorca będzie rozliczał VAT i na nim będą ciążyły niektóre obowiązki.
  Ustawa VAT w art. 2 pkt. 19 wprowadza definicje legalną rolnika ryczałtowego, zgodnie z nią, przez rolnika ryczałtowego należy rozumieć rolnika dokonującego dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej lub świadczącego usługi rolnicze, korzystającego ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3, z wyjątkiem rolnika obowiązanego na podstawie odrębnych przepisów do prowadzenia ksiąg rachunkowych.
  Rolnik ryczałtowy zwolniony jest z części formalności. Nie jest on zobowiązany do:
  • Wystawiania faktur (fakturę wystawia nabywca);
  • Prowadzenia ewidencji dostaw i nabyć towarów i usług;
  • Dokonania zgłoszenia rejestracyjnego;
  • Składania w urzędzie skarbowym deklaracji podatkowych.
   
  Rolnik ryczałtowy ma również możliwość zarejestrować się jako czynny podatnik VAT i rozliczać podatek na zasadach ogólnych.
  W przypadku gdy rolnik nie decyduje się na rejestracje jako czynny podatnik VAT, może otrzymywać zryczałtowany zwrot podatku VAT w wysokości 7% kwoty należnej z tytułu dostawy produktów rolnych pomniejszoną o kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku. Kwota zryczałtowanego zwrotu podatku jest wypłacana rolnikowi ryczałtowemu przez nabywcę produktów rolnych lub usług rolniczych. U nabywcy, po spełnieniu warunków wskazanych w art. 116 ust. 6, wypłacony zryczałtowany podatek będzie stanowił podatek naliczony podlegający rozliczeniu.

  Faktura VAT-RR
  Zgodnie z art. 116 ustawy VAT podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT czynny nabywający produkty rolne od rolnika ryczałtowego wystawia w dwóch egzemplarzach fakturę dokumentującą nabycie tych produktów. Oryginał faktury jest przekazywany dostawcy. Faktura dokumentująca nabycie produktów rolnych powinna być oznaczona jako „Faktura VAT RR” i zawierać co najmniej:
  1. imię i nazwisko lub nazwę albo nazwę skróconą dostawcy i nabywcy oraz ich adresy;
  2. numer identyfikacji podatkowej lub numer PESEL dostawcy i nabywcy;
  3. numer dowodu osobistego dostawcy lub innego dokumentu stwierdzającego jego tożsamość, datę wydania tego dokumentu i nazwę organu, który wydał dokument, jeżeli rolnik ryczałtowy dokonujący dostawy produktów rolnych jest osobą fizyczną;
  4. datę dokonania nabycia oraz datę wystawienia i numer kolejny faktury;
  5. nazwy nabytych produktów rolnych;
  6. jednostkę miary i ilość nabytych produktów rolnych oraz oznaczenie (opis) klasy lub jakości tych produktów;
  7. cenę jednostkową nabytego produktu rolnego bez kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku;
  8. wartość nabytych produktów rolnych bez kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku;
  9. stawkę zryczałtowanego zwrotu podatku;
  10. kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku od wartości nabytych produktów rolnych;
  11. wartość nabytych produktów rolnych wraz z kwotą zryczałtowanego zwrotu podatku;
  12. kwotę należności ogółem wraz z kwotą zryczałtowanego zwrotu podatku, wyrażoną cyfrowo i słownie;
  13. czytelne podpisy osób uprawnionych do wystawienia i otrzymania faktury lub podpisy oraz imiona i nazwiska tych osób.
  Oprócz elementów wskazanych powyżej, faktura VAT RR powinna również zawierać oświadczenie dostawcy produktów rolnych w brzmieniu:
  Oświadczam, że jestem rolnikiem ryczałtowym zwolnionym od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług.”.
  W przypadku umów kontraktacji lub innych umów o podobnym charakterze oświadczenie, o którym mowa powyżej, może być złożone tylko raz w okresie obowiązywania umowy. Oświadczenie to sporządza się jako osobny dokument. Dokument ten powinien zawierać datę zawarcia i określenie przedmiotu umowy, datę sporządzenia tego dokumentu oraz czytelny podpis składającego oświadczenie oraz:
  1. imię i nazwisko lub nazwę albo nazwę skróconą dostawcy i nabywcy oraz ich adresy;
  2. numer identyfikacji podatkowej lub numer PESEL dostawcy i nabywcy;
  3. numer dowodu osobistego dostawcy lub innego dokumentu stwierdzającego jego tożsamość, datę wydania tego dokumentu i nazwę organu, który wydał dokument, jeżeli rolnik ryczałtowy dokonujący dostawy produktów rolnych jest osobą fizyczną.
  Dokument sporządza się w dwóch egzemplarzach. Oryginał jest przekazywany nabywcy. Rolnik ryczałtowy jest obowiązany przechowywać oryginały faktur VAT RR oraz kopie oświadczeń, przez okres 5 lat, licząc od końca roku, w którym wystawiono fakturę.

  W zakresie zryczałtowanego zwrotu podatku rolnik ryczałtowym ustawodawca planuje wprowadzić pewne zmiany. Prace nad projektem trwają już ponad rok, ale w tym zakresie nie wprowadzono jak dotąd zmian. W tym miejscu możesz przeczytać o tych zmianach, natomiast klikając tu, przeniesiesz się na stronę Rządowego Centrum Legislacji.


  Grzegorz Kusyk Kancelaria Prawdno-Podatkowa Marek RudyAutor: Grzegorz Kusyk
  Ekspert ds. rachunkowości podatkowej
  e-mail: g.kusyk[at]exorgroup.pl
  tel: 508 750 614
  4 maja 2019

  Rada do Spraw Przeciwdziałaniu Unikaniu Opodatkowania

  Zgodnie z art. 119m Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (dalej: Ordynacja), Rada do Spraw Przeciwdziałaniu Unikaniu Opodatkowani (dalej: Rada) jest niezależnym organem, którego zadaniem jest opiniowanie zasadności zastosowania art. 119a lub środków ograniczających umowne korzyści w indywidualnych sprawach.
  Rada opiniuje projekty ustaw podatkowych i zmian w przepisach prawa podatkowego zawartych w innych aktach normatywnych związanych z przeciwdziałaniem unikaniu opodatkowania. Rada może również na wniosek ministra właściwego do spraw finansów publicznych, wydawać opinie dotyczące przedstawionych założeń lub projektów ogólnych wyjaśnień dotyczących możliwości zastosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania lub innych przepisów mających na celu przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania w przypadku zastosowania schematu podatkowego lub kategorii schematów podatkowych.
  W skład Rady wchodzą:
  • 2 osoby wskazane przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych;
  • 1 osoba wskazana przez Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego spośród sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego w stanie spoczynku;
  • 2 osoby powołane spośród pracowników szkół wyższych, jednostek organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk lub instytutów badawczych w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1158, 1452 i 2201);
  • 1 osoba wskazana przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego jako przedstawiciel jednostek samorządu terytorialnego;
  • 1 osoba będąca doradcą podatkowym, wskazana przez Krajową Radę Doradców Podatkowych;
  • 1 osoba wskazana przez Ministra Sprawiedliwości;
  • 1 osoba wskazana przez Radę Dialogu Społecznego.
  Rada wydaje pisemną opinię wraz z uzasadnieniem dotyczącą zasadności zastosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania. Rada zajmuje stanowisko w indywidualnej sprawie na posiedzeniu bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Rady. Członek Rady który nie zgadza się ze stanowiskiem zawartym w opinii lub uzasadnieniu do niej, może złożyć zdanie odrębne, sporządzając jego pisemne uzasadnienie.
  Opinia wydawana jest bez zbędnej zwłoki jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od otrzymania akt sprawy, z tym że do terminu tego nie wlicza się terminów wyznaczonych przez Radę na udzielenie przez stronę lub Szefa KAS, wyjaśnień i informacji dotyczących sprawy.
  Opinie Rady po usunięciu danych identyfikujących stronę i inne podmioty są zamieszczane w BIP na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.


  Grzegorz Kusyk Kancelaria Prawdno-Podatkowa Marek RudyAutor: Grzegorz Kusyk
  Ekspert ds. rachunkowości podatkowej
  e-mail: g.kusyk[at]exorgroup.pl
  tel: 508 750 614
  1 maja 2019

  Przerwanie biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego

  Zobowiązania podatkowe co do zasady przedawniają się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego w którym upłynął termin płatności podatku. Bieg tergo terminu może jednak ulec zawieszeniu bądź przerwaniu.
  Przerwanie terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego zasadniczo różni się od zawieszenia biegu terminu przedawnienia tym, że okresu zawieszenia nie wlicza się do biegu terminu przedawnienia, natomiast w przypadku przerwania biegu, okres przed jego przerwaniem uznaje się za niebyły i zaczyna biec na nowo.
  Ordynacja podatkowa w art. 70 § 3 i 4 przewiduje dwie przesłanki które warunkują przerwanie biegu terminu przedawnienia:
  • Ogłoszenie upadłości;
  • Zastosowanie środka egzekucyjnego, o którym podatnik został zawiadomiony.
  Na podstawie art. 70 § 3 Ordynacji bieg terminu przedawnienia ulega przerwaniu w skutek ogłoszenia upadłości. Termin ten biegnie na nowo od dnia następującego po dniu uprawomocnienia się postanowienia o zakończeniu lub umorzeniu postępowania upadłościowego. Należy zauważyć, że na skutek zmian przepisów, począwszy od stycznia 2016 r., w sytuacji w której ogłoszenie upadłości nastąpiło przed rozpoczęciem biegu terminu przedawnienia, termin ten rozpoczyna się od dnia następującego po dniu uprawomocnienia się postanowienia o zakończeniu lub umorzeniu postępowania upadłościowego.
  Ordynacja podatkowa w art. 70 § 4 przewiduje przerwanie biegu terminu przedawnienia w skutek zastosowania środka egzekucyjnego, o którym podatnik został zawiadomiony. Termin biegnie na nowo od dnia następującego po dniu w którym środek egzekucyjny został zastosowany. Środki egzekucyjne zostały wskazane w art. 1a pkt 12 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

  Grzegorz Kusyk Kancelaria Prawdno-Podatkowa Marek RudyAutor: Grzegorz Kusyk
  Ekspert ds. rachunkowości podatkowej
  e-mail: g.kusyk[at]exorgroup.pl
  tel: 508 750 614


  30 kwietnia 2019

  Nowe – stare stawki VAT w 2019 roku?

  Ustaw o podatku od towarów i usług w obecnie obowiązującym brzmieniu zakłada, że czasowo podwyższone od stycznia 2011 roku stawki VAT obowiązywać będą tylko do 31 grudnia 2018 roku.
  Prawdopodobnie tak się jednak nie stanie, gdyż 7 listopada wpłynął do sejmu rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów, który zakłada nowe rozwiązanie problemu podwyższonych stawek VAT. Problem ten nie będzie rozwiązany poprzez ich obniżenie, co z pewnością ucieszyłoby konsumentów. Projekt zakłada jednak mechanizm który będzie służył określeniu daty końcowej obowiązywania podwyższonych stawek. Zostało to opisane w projektowanym art. 146aa. Ust 1. Którego treść ma brzmieć: „W okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do końca roku następującego po roku, dla którego wartość relacji, o której mowa w art. 38a pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, jest nie większa niż 43% oraz wartość, o której mowa w art. 112aa ust. 5 tej ustawy, jest nie mniejsza niż -6%”. Koniec obowiązywania podwyższonych stawek podatku VAT będzie ogłoszona przez właściwego ministra do spraw finansów publicznych w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

  Grzegorz Kusyk Kancelaria Prawdno-Podatkowa Marek RudyAutor: Grzegorz Kusyk
  Ekspert ds. rachunkowości podatkowej
  e-mail: g.kusyk@exorgroup.pl
  tel: 508 750 614
  18 listopada 2018

  Zmiany we wspólnym rozliczaniu małżonków

  24 sierpnia 2018 na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw. W projekcie zakłada się uchylenie ust. 10 w art. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zmiana ta spowoduje, że nawet złożenie rocznego zeznania podatkowego po terminie, nie pozbawi podatnika prawa do wspólnego rozliczenia dochodów małżonków, lub prawa do rozliczenia dochodów w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci. Oczywiście o ile takie prawo posiadają zgodnie z ustawą o PIT. Zmiana ma na celu złagodzenie zasad, gdyż zdarzało się, że podatnicy składali zeznanie po terminie z przyczyn losowych, niezależnych od siebie.

  Grzegorz Kusyk Kancelaria Prawdno-Podatkowa Marek RudyAutor: Grzegorz Kusyk
  Ekspert ds. rachunkowości podatkowej
  e-mail: g.kusyk@exorgroup.pl
  tel: 508 750 614

  25 sierpnia 2018

  Koniec deklaracji VAT-7

  Ministerstwo Finansów planuje, że w 2019 roku wprowadzona zostanie nowa struktura jednolitego pliku kontrolnego JPK_VDEK. Nie wiadomo kiedy pojawi się nowy plik, ale wraz z nim wprowadzone zostaną istotne zmiany.

  Nowy plik będzie zawierał informacje które obecnie przesyłamy w pliku JPK oraz deklaracji VAT-7 lub VAT-7K. W związku z tym zniknie obowiązek wysyłania tych deklaracji. Obecnie mówi się tylko o deklaracjach VAT-7 i VAT-7K, ale równie dobrze mogłoby to dotyczyć również deklaracji VAT-27 i informacji VAT-UE gdyż dane w nich zawarte przesyłane są już w obecnej strukturze pliku JPK_VAT.
  Na ten moment nie znamy żadnych bardziej szczegółowych informacji, ale jeśli nowy plik miałby obowiązywać począwszy od rozliczenia za styczeń 2019, to informacje na jego temat powinniśmy poznać już niedługo. Czy tak będzie, to się dopiero okaże.


  Grzegorz Kusyk Kancelaria Prawdno-Podatkowa Marek RudyAutor: Grzegorz Kusyk
  Ekspert ds. rachunkowości podatkowej
  e-mail: g.kusyk@exorgroup.pl
  tel: 508 750 614
  30 lipca 2018

  Ulga dla producentów gier wideo

  Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego chce wprowadzenia ulgi podatkowej dla producentów kulturowych gier wideo.

  Wiąże się to z potencjałem jaki posiadają gry wideo w szerzeniu treści kulturowych, pożądanych z punktu widzenia Polski. Sektor gier wideo w Polsce bardzo dynamicznie się rozwija. Najlepsze tytuły docierają do ogromnej rzeszy fanów tej rozrywki na całym świecie. W związku z szansami jakie MKiDN widzi dla propagowania polskiej kultury w świecie, a także korzyściami ekonomicznymi, planuje się wprowadzenie ulgi podatkowej. Miałaby ona dawać możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania 100% ustawowo określonych kosztów kwalifikowanych w przypadku tych produkcji które będą spełniały warunki gry o charakterze kulturowym.

  Grzegorz Kusyk Kancelaria Prawdno-Podatkowa Marek RudyAutor: Grzegorz Kusyk
  Ekspert ds. rachunkowości podatkowej
  e-mail: g.kusyk@exorgroup.pl
  tel: 508 750 614
  26 lipca 2018

  Od 1 lipca będą nowe deklaracje VAT

  W związku z wprowadzeniem od 1 lipca możliwości korzystania z mechanizmu podzielonej płatności, Ministerstwo Finansów wprowadza nowe deklaracje dla podatku od towarów i usług.

  Nowe wzory deklaracji zostały wprowadzone Rozporządzeniem Ministra Finansów z 18.4.2018 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów
  i usług (Dz. U. z 2018 r., poz. 856) oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów
  z 27.4..2018 r. w sprawie wzoru skróconej deklaracji dla podatku od towarów
  i usług w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych w formie ryczałtu (Dz.U. z 2018 r., poz. 837). Będą one obowiązywać od 1 lipca 2018 roku.


  Grzegorz Kusyk Kancelaria Prawdno-Podatkowa Marek RudyAutor: Grzegorz Kusyk
  Ekspert ds. rachunkowości podatkowej
  e-mail: g.kusyk@exorgroup.pl
  tel: 508 750 614
  10 czerwca 2018