Aktualności

  Torby z towrzyw sztucznych będą droższe

  Od początku 2018 roku wjedzie w życie rozporządzenie które określa stawkę opłaty recyklingowej za lekką torbę na zakupy z tworzywa sztucznego.
  W rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie stawki opłaty recyklingowej, wskazano opłatę za lekką torbę na zakupy z tworzywa sztucznego. Ma ona wynosić 0,20 zł za jedną sztukę takiej torby. Jest więc pięciokrotnie niższa niż maksymalna możliwa opłata, która została przewidziana w art. 40a ustawy

  o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (w brzmieniu od 01.01.2018).
  Opłacie będą podlegały lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego, czyli takie których grubość jest niższa niż 50 mikrometrów (art. 15a ustawy).

  Zgodnie z informacjami Ministerstwa Finansów, opłata ta będzie podlegała podatkowi od towarów i usług.

  Pobrane opłaty recyklingowe będą przekazywane do budżetu państwa do 15 marca następnego roku.

   

  Grzegorz Kusyk Kancelaria Prawdno-Podatkowa Marek RudyAutor: Grzegorz Kusyk
  Ekspert ds. rachunkowości podatkowej
  e-mail: g.kusyk@exorgroup.pl
  tel: 508 750 614

  29 grudnia 2017

  Ryczałt od najmu – będą zmiany

  Osoby opodatkowujące swoje przychody osiągane z tytułu najmu w formie ryczałtu, w przyszłym roku mogą odczuć zmiany. Obecnie takie przychody opodatkowane są stawką 8,5%. Od stycznia 2018 roku stawka ta będzie nadal aktualna, ale tylko do wprowadzonego przez ustawodawcę limitu. Przychody powyżej 100.000 zł będą opodatkowane stawką 12,5%.

  Wprowadzone zmiany nie obejmą raczej osób wynajmujących jedno czy dwa mieszkania, gdyż raczej trudno byłoby przekroczyć wprowadzony limit. Jednak część osób będzie musiała liczyć się ze zwiększonym obciążeniem podatkowym.  

  Grzegorz Kusyk Kancelaria Prawdno-Podatkowa Marek RudyAutor: Grzegorz Kusyk
  Specjalista ds. rachunkowości podatkowej
  e-mail: g.kusyk@kancelariamr.pl
  tel: 508 750 614

  2 grudnia 2017

  Zmiana w amortyzacji niskocennych środków trwałych – jest podpis Prezydenta

  22 listopada Prezydent złożył podpis pod Ustawą o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. O planowanych zmianach pisałem już wcześniej.

  W związku z tym, od stycznia 2018 roku, podatnicy będą mogli jednorazowo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, wydatki poniesione na zakup środków trwałych, których wartość początkowa nie przekroczy 10.000 zł.
  Do tej pory była to kwota 3.500 zł, która nie była waloryzowana przez 17 lat.


  Grzegorz Kusyk Kancelaria Prawdno-Podatkowa Marek RudyAutor: Grzegorz Kusyk
  Specjalista ds. rachunkowości podatkowej
  e-mail: g.kusyk@kancelariamr.pl
  tel: 508 750 614
  1 grudnia 2017

  Odpis na zfśs bez zmian

  W projekcie ustawy okołobudżetowej na 2018 rok przewiduje się, że odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nie zmieni wysokości.
  Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, wysokość odpisu podstawowego wynosi na jednego zatrudnionego 37,5% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą.
  W związku z powyższym odpis na zfśs ponownie będzie wynosił 1.185,66 zł na jedną osobę.


  Grzegorz Kusyk Kancelaria Prawdno-Podatkowa Marek RudyAutor: Grzegorz Kusyk
  Specjalista ds. rachunkowości podatkowej
  e-mail: g.kusyk@kancelariamr.pl
  tel: 508 750 614
  21 listopada 2017

  Zmiany w amortyzacji niskocennych środków trwałych

  Już od początku 2018 zmieni się wartość graniczna która umożliwia jednorazowe zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów, wydatków na zakup niskocennych środków trwałych. Obecnie możliwe jest to w przypadku środków trwałych których wartość początkowa nie przekracza 3.500 zł. Dokonywać  tego można na podstawie art. 22f ust. 3 ustawy  o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 16f ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Od przyszłego roku kwota ta ma wynosić 10.000 zł.
  Zmiany wprowadza art. 1 pkt 10 projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym. Zmiany czkają na podpis Prezydenta.


  Grzegorz Kusyk Kancelaria Prawdno-Podatkowa Marek RudyAutor: Grzegorz Kusyk
  Specjalista ds. rachunkowości podatkowej
  e-mail: g.kusyk@kancelariamr.pl
  tel: 508 750 614
  18 listopada 2017

  Płaca minimalna w 2018 roku

  Od nowego roku minimalne wynagrodzenie za pracę będzie wyższe. Będzie ono wnosiło 2.100,00 zł, tzn. że wzrośnie o 5% w stosunku do obecnego poziomu. Wyższa będzie również stawka godzinowa i wyniesie 13,70 zł.
  Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej ustalana jest przez Radę Ministrów do 15 września każdego roku.
  Minimalne wynagrodzenie za pracę to ustalone najniższe wynagrodzenie, które pracodawca jest zobowiązany wypłacić każdemu pracownikowi, który zatrudniony jest w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy. Niezależne jest ono od posiadanych kwalifikacji, systemu i rozkładu czasu pracy, zaszeregowania osobistego, oraz składników wynagrodzenia. Wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę, gdyż stanowiłoby to naruszenie praw pracowniczych.


  Grzegorz Kusyk Kancelaria Prawdno-Podatkowa Marek RudyAutor: Grzegorz Kusyk
  Specjalista ds. rachunkowości podatkowej
  e-mail: g.kusyk@kancelariamr.pl
  tel: 508 750 614
  16 września 2017

  Kolejna zmiana wieku emerytalnego

  Od 1 października tego roku wraca poprzedni wiek emerytalny tj. 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Już od dziś (1 września 2017) uprawnieni mogą złożyć wniosek o przejście na emeryturę.
  Z przejścia na emeryturę może skorzystać nawet 330.000 osób, jednak nie wszyscy uprawnieni zdecydują się na taki krok. Decyzja powinna być przemyślana, gdyż konstrukcja naszego systemu emerytalnego powoduje, że dłuższa praca powoduje zwiększenie wysokości przyszłego świadczenia.
  Od 1 lipca w oddziałach ZUS można zgłaszać się do doradców emerytalnych, którzy pomogą podjąć decyzję. Do tej pory z ich pomocy skorzystało już ponad 300.000 przyszłych emerytów (takie dane podała minister Rafalska podczas briefingu prasowego w I Oddziale ZUS).  W celu ułatwienia przyszłym emerytom kontakt z doradcami, w wybranych placówkach Poczty Polskiej będzie można uzyskać poradę, skorzystać z kalkulatora emerytalnego oraz uzyskać pomoc jak poprawnie wypełnić wniosek.
  Z informacji zbieranych od doradców emerytalnych wynika, że około 50% osób które się do nich zgłosiło, planuje przejść na emeryturę od razu po osiągnięciu wieku emerytalnego.

  Grzegorz Kusyk Kancelaria Prawdno-Podatkowa Marek RudyAutor: Grzegorz Kusyk
  Specjalista ds. rachunkowości podatkowej
  e-mail: g.kusyk@kancelariamr.pl
  tel: 508 750 614
  1 września 2017

  Nowa forma jednorazowej amortyzacji

  Przedsiębiorcy wykorzystują do prowadzenia działalności gospodarczej różnego rodzaju maszyny i sprzęt który jest niezbędny w ich firmie. Jeżeli są one nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, są kompletne  zdatne do użytku, stanowią własność lub współwłasność podatnika, ich przewidywany okres użytkowania jest dłuższy niż rok oraz wykorzystywane są przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy leasingu, mogą one stanowić środki trwałe.
  Amortyzacja środka trwałego może być prowadzona przez jedną z kilu metod:
  • liniową
  • liniową indywidualną
  • liniową przyspieszoną
  • degresywną
  • jednorazową
  Na potrzeby niniejszego artykułu, omówię metodę polegająca na jednorazowym odpisie. Możliwy jest on do dokonania w trzech przypadkach:
  •  Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne których wartość początkowa nie przekracza 3.500,00 zł. Możliwość taka została przewidziana w art. 22f ust. 3 ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej u.p.d.o.f) oraz art. 16f ust. 3 ustawy z 19.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej u.p.d.o.p).

  • Środki trwałe zaliczane do grup 3-8 Klasyfikacji środków trwałych z wyłączeniem samochodów osobowych, wyłącznie przez małych podatników oraz  podatników rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej. Odpisu takiego dokonuje się w oparciu o art. 22k ust. 7-13 u.p.d.o.f. oraz 16k ust. 7-13 u.p.d.o.p.

  • Środki trwałe zaliczane do grup 3-6 i 8 KŚT, wyłącznie fabrycznie nowe, w roku podatkowym w którym te środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne zostały wprowadzone do ewidencji, w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym 100.000,00 zł. Podstawą zastosowania takiego odpisu jest  art. 22k ust. 14-21 u.p.d.o.f. oraz art. 16k ust. 14-21 u.p.d.o.p.
   
  Art. 22k ust. 14-21 u.p.d.o.f. (oraz art. 16k ust. 14-21 u.p.d.o.p.) weszły w życie 12 sierpnia 2017 roku. Jest to najnowsza zmiana w zakresie amortyzacji. Fabrycznie nowe środki trwałe mogą być amortyzowane jednorazowo, jeśli zostały sklasyfikowane w grupach 3-6 i 8 Klasyfikacji Środków trwałych z 2010 roku.
  Aby jednorazowo amortyzować ŚT, jego wartość początkowa musi przekraczać 10,000,00 zł, lub łączna wartość początkowa dwóch lub więcej fabrycznie nowych środków trwałych nabytych przez podatnika w roku podatkowym, a wartość początkowa każdego z nich jest wyższa niż 3.500,00 zł.
  Ważne
  Limit jednorazowej amortyzacji w tym przypadku wynosi 100.000,00 zł.


  Grzegorz Kusyk Kancelaria Prawdno-Podatkowa Marek RudyAutor: Grzegorz Kusyk
  Specjalista ds. rachunkowości podatkowej
  e-mail: g.kusyk@kancelariamr.pl
  tel: 508 750 614 20 sierpnia 2017

  Nowa forma wpłaty składek ZUS

  Od stycznia 2018 roku wszyscy płatnicy składek ZUS będą posiadali indywidualne konto, na które będą wpłacali składki. Jedna wpłata zastąpi dotychczasowe trzy a dla niektórych nawet cztery przelewy (ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, funduszu pracy i funduszu gwarantowanych świadczeń pracowniczych oraz fundusz emerytur pomostowych). Indywidualny numer konta płatnika będzie jednocześnie jego identyfikatorem na potrzeby ZUS.

  Na jakie konto mam wpłacać składki ZUS?

  Na przekazanie płatnikom indywidualnego numeru, Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma czas do końca 2017 roku. Ma to uczynić za pośrednictwem Poczty Polskiej, a w przypadku płatników posiadających profil na portalu PUE, zrobi to za jego pośrednictwem. W przypadku gdy płatnik nie otrzyma informacji o swoim numerze konta, powinien zgłosić się do swojego oddziału ZUS.

  Jakie będą korzyści?

  Zmiany spowodują obniżenie kosztów bankowych dla płatników. Będzie on robił jeden zamiast trzech lub czterech przelewów. Wykonanie przelewu będzie łatwiejsze, gdyż nie będzie trzeba podawać żadnych dodatkowych identyfikatorów, jak NIP, REGON czy PESEL. Płatnik nie będzie również podawał okresu za jaki dokonuje wpłaty, gdyż będzie ona zaliczana na poczet najstarszych zobowiązań.

  Minusy zmian

  Płatnik nie będzie mógł dokonać wpłaty składek ZUS bez znajomości swojego indywidualnego numeru konta. Nie będzie miał też możliwości wskazania dowolnego okresu i wpłaty na konkretną składkę.


  Grzegorz Kusyk Kancelaria Prawdno-Podatkowa Marek RudyAutor: Grzegorz Kusyk
  Specjalista ds. rachunkowości podatkowej
  e-mail: g.kusyk@kancelariamr.pl
  tel: 508 750 614
  19 sierpnia 2017

  Ceny transferowe – zmiany od 1 stycznia 2017 r.

  Od 1 stycznia 2017 r. obowiązują nowe przepisy w zakresie cen transferowych i związanej z nimi dokumentacji podatkowej. Regulacje te zostały wprowadzone przez ustawę z 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. Podstawowym celem wprowadzonych zmian jest uszczelnienie systemu kontroli transakcji zawieranych pomiędzy podmiotami powiązanymi.

  Główne zmiany od 2017 r.:

  1. nowa definicja podmiotu powiązanego – zwiększenie udziału w kapitale innego podmiotu z 5% do 25%;

  2. nowe kryterium podmiotowe (wielkość podatnika) oraz przedmiotowe (wartość transakcji) obligujące do sporządzania dokumentacji podatkowej;

  3. rozróżnienie obowiązków dokumentacyjnych w zależności od wielkości podatników – im większy zakres oraz skala działalności, tym większe obowiązki dokumentacyjne;

  4. trzystopniowa dokumentacja transakcji:
   1. local file – dokumentacja na poziomie lokalnym,
   2. master file dokumentacja grupwa,
   3. country by country reporting – raportowanie wg krajów;
  1. obowiązek sporządzania dokumentacji podatkowej przez co najmniej dwa kolejne lata podatkowe – po przekroczeniu progu podmiotowego;

  2. obowiązek składania urzędom skarbowym oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji podatkowej, w terminie określonym dla złożenia rocznego zeznania podatkowego w podatku dochodowym;

  3. obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej na żądanie urzędu skarbowego dla transakcji, których wartość nie przekracza limitów dokumentacyjnych i progów istotności, w terminie 30 dni od dnia doręczenia żądania;

  4. obowiązek przeprowadzenia analizy porównawczej oraz złożenia sprawozdania w sprawie transakcji z podmiotami powiązanymi na formularzu CIT-TP – dotyczy podatników, których przychody lub koszty przekroczyły w roku podatkowym równowartość 10 mln euro.

   
  Magda Repeć
  Autor: Magda Repeć
  Specjalista ds. księgowości
  e-mail: m.repec@kancelariamr.pl
  tel: 508 750 326
  8 sierpnia 2017