Aktualności

  Płaca minimalna w 2018 roku

  Od nowego roku minimalne wynagrodzenie za pracę będzie wyższe. Będzie ono wnosiło 2.100,00 zł, tzn. że wzrośnie o 5% w stosunku do obecnego poziomu. Wyższa będzie również stawka godzinowa i wyniesie 13,70 zł.
  Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej ustalana jest przez Radę Ministrów do 15 września każdego roku.
  Minimalne wynagrodzenie za pracę to ustalone najniższe wynagrodzenie, które pracodawca jest zobowiązany wypłacić każdemu pracownikowi, który zatrudniony jest w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy. Niezależne jest ono od posiadanych kwalifikacji, systemu i rozkładu czasu pracy, zaszeregowania osobistego, oraz składników wynagrodzenia. Wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę, gdyż stanowiłoby to naruszenie praw pracowniczych.


  Grzegorz Kusyk Kancelaria Prawdno-Podatkowa Marek RudyAutor: Grzegorz Kusyk
  Specjalista ds. rachunkowości podatkowej
  e-mail: g.kusyk@kancelariamr.pl
  tel: 508 750 614
  16 września 2017

  Kolejna zmiana wieku emerytalnego

  Od 1 października tego roku wraca poprzedni wiek emerytalny tj. 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Już od dziś (1 września 2017) uprawnieni mogą złożyć wniosek o przejście na emeryturę.
  Z przejścia na emeryturę może skorzystać nawet 330.000 osób, jednak nie wszyscy uprawnieni zdecydują się na taki krok. Decyzja powinna być przemyślana, gdyż konstrukcja naszego systemu emerytalnego powoduje, że dłuższa praca powoduje zwiększenie wysokości przyszłego świadczenia.
  Od 1 lipca w oddziałach ZUS można zgłaszać się do doradców emerytalnych, którzy pomogą podjąć decyzję. Do tej pory z ich pomocy skorzystało już ponad 300.000 przyszłych emerytów (takie dane podała minister Rafalska podczas briefingu prasowego w I Oddziale ZUS).  W celu ułatwienia przyszłym emerytom kontakt z doradcami, w wybranych placówkach Poczty Polskiej będzie można uzyskać poradę, skorzystać z kalkulatora emerytalnego oraz uzyskać pomoc jak poprawnie wypełnić wniosek.
  Z informacji zbieranych od doradców emerytalnych wynika, że około 50% osób które się do nich zgłosiło, planuje przejść na emeryturę od razu po osiągnięciu wieku emerytalnego.

  Grzegorz Kusyk Kancelaria Prawdno-Podatkowa Marek RudyAutor: Grzegorz Kusyk
  Specjalista ds. rachunkowości podatkowej
  e-mail: g.kusyk@kancelariamr.pl
  tel: 508 750 614
  1 września 2017

  Nowa forma jednorazowej amortyzacji

  Przedsiębiorcy wykorzystują do prowadzenia działalności gospodarczej różnego rodzaju maszyny i sprzęt który jest niezbędny w ich firmie. Jeżeli są one nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, są kompletne  zdatne do użytku, stanowią własność lub współwłasność podatnika, ich przewidywany okres użytkowania jest dłuższy niż rok oraz wykorzystywane są przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy leasingu, mogą one stanowić środki trwałe.
  Amortyzacja środka trwałego może być prowadzona przez jedną z kilu metod:
  • liniową
  • liniową indywidualną
  • liniową przyspieszoną
  • degresywną
  • jednorazową
  Na potrzeby niniejszego artykułu, omówię metodę polegająca na jednorazowym odpisie. Możliwy jest on do dokonania w trzech przypadkach:
  •  Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne których wartość początkowa nie przekracza 3.500,00 zł. Możliwość taka została przewidziana w art. 22f ust. 3 ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej u.p.d.o.f) oraz art. 16f ust. 3 ustawy z 19.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej u.p.d.o.p).

  • Środki trwałe zaliczane do grup 3-8 Klasyfikacji środków trwałych z wyłączeniem samochodów osobowych, wyłącznie przez małych podatników oraz  podatników rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej. Odpisu takiego dokonuje się w oparciu o art. 22k ust. 7-13 u.p.d.o.f. oraz 16k ust. 7-13 u.p.d.o.p.

  • Środki trwałe zaliczane do grup 3-6 i 8 KŚT, wyłącznie fabrycznie nowe, w roku podatkowym w którym te środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne zostały wprowadzone do ewidencji, w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym 100.000,00 zł. Podstawą zastosowania takiego odpisu jest  art. 22k ust. 14-21 u.p.d.o.f. oraz art. 16k ust. 14-21 u.p.d.o.p.
   
  Art. 22k ust. 14-21 u.p.d.o.f. (oraz art. 16k ust. 14-21 u.p.d.o.p.) weszły w życie 12 sierpnia 2017 roku. Jest to najnowsza zmiana w zakresie amortyzacji. Fabrycznie nowe środki trwałe mogą być amortyzowane jednorazowo, jeśli zostały sklasyfikowane w grupach 3-6 i 8 Klasyfikacji Środków trwałych z 2010 roku.
  Aby jednorazowo amortyzować ŚT, jego wartość początkowa musi przekraczać 10,000,00 zł, lub łączna wartość początkowa dwóch lub więcej fabrycznie nowych środków trwałych nabytych przez podatnika w roku podatkowym, a wartość początkowa każdego z nich jest wyższa niż 3.500,00 zł.
  Ważne
  Limit jednorazowej amortyzacji w tym przypadku wynosi 100.000,00 zł.


  Grzegorz Kusyk Kancelaria Prawdno-Podatkowa Marek RudyAutor: Grzegorz Kusyk
  Specjalista ds. rachunkowości podatkowej
  e-mail: g.kusyk@kancelariamr.pl
  tel: 508 750 614 20 sierpnia 2017

  Nowa forma wpłaty składek ZUS

  Od stycznia 2018 roku wszyscy płatnicy składek ZUS będą posiadali indywidualne konto, na które będą wpłacali składki. Jedna wpłata zastąpi dotychczasowe trzy a dla niektórych nawet cztery przelewy (ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, funduszu pracy i funduszu gwarantowanych świadczeń pracowniczych oraz fundusz emerytur pomostowych). Indywidualny numer konta płatnika będzie jednocześnie jego identyfikatorem na potrzeby ZUS.

  Na jakie konto mam wpłacać składki ZUS?

  Na przekazanie płatnikom indywidualnego numeru, Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma czas do końca 2017 roku. Ma to uczynić za pośrednictwem Poczty Polskiej, a w przypadku płatników posiadających profil na portalu PUE, zrobi to za jego pośrednictwem. W przypadku gdy płatnik nie otrzyma informacji o swoim numerze konta, powinien zgłosić się do swojego oddziału ZUS.

  Jakie będą korzyści?

  Zmiany spowodują obniżenie kosztów bankowych dla płatników. Będzie on robił jeden zamiast trzech lub czterech przelewów. Wykonanie przelewu będzie łatwiejsze, gdyż nie będzie trzeba podawać żadnych dodatkowych identyfikatorów, jak NIP, REGON czy PESEL. Płatnik nie będzie również podawał okresu za jaki dokonuje wpłaty, gdyż będzie ona zaliczana na poczet najstarszych zobowiązań.

  Minusy zmian

  Płatnik nie będzie mógł dokonać wpłaty składek ZUS bez znajomości swojego indywidualnego numeru konta. Nie będzie miał też możliwości wskazania dowolnego okresu i wpłaty na konkretną składkę.


  Grzegorz Kusyk Kancelaria Prawdno-Podatkowa Marek RudyAutor: Grzegorz Kusyk
  Specjalista ds. rachunkowości podatkowej
  e-mail: g.kusyk@kancelariamr.pl
  tel: 508 750 614
  19 sierpnia 2017

  Ceny transferowe – zmiany od 1 stycznia 2017 r.

  Od 1 stycznia 2017 r. obowiązują nowe przepisy w zakresie cen transferowych i związanej z nimi dokumentacji podatkowej. Regulacje te zostały wprowadzone przez ustawę z 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. Podstawowym celem wprowadzonych zmian jest uszczelnienie systemu kontroli transakcji zawieranych pomiędzy podmiotami powiązanymi.

  Główne zmiany od 2017 r.:

  1. nowa definicja podmiotu powiązanego – zwiększenie udziału w kapitale innego podmiotu z 5% do 25%;

  2. nowe kryterium podmiotowe (wielkość podatnika) oraz przedmiotowe (wartość transakcji) obligujące do sporządzania dokumentacji podatkowej;

  3. rozróżnienie obowiązków dokumentacyjnych w zależności od wielkości podatników – im większy zakres oraz skala działalności, tym większe obowiązki dokumentacyjne;

  4. trzystopniowa dokumentacja transakcji:
   1. local file – dokumentacja na poziomie lokalnym,
   2. master file dokumentacja grupwa,
   3. country by country reporting – raportowanie wg krajów;
  1. obowiązek sporządzania dokumentacji podatkowej przez co najmniej dwa kolejne lata podatkowe – po przekroczeniu progu podmiotowego;

  2. obowiązek składania urzędom skarbowym oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji podatkowej, w terminie określonym dla złożenia rocznego zeznania podatkowego w podatku dochodowym;

  3. obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej na żądanie urzędu skarbowego dla transakcji, których wartość nie przekracza limitów dokumentacyjnych i progów istotności, w terminie 30 dni od dnia doręczenia żądania;

  4. obowiązek przeprowadzenia analizy porównawczej oraz złożenia sprawozdania w sprawie transakcji z podmiotami powiązanymi na formularzu CIT-TP – dotyczy podatników, których przychody lub koszty przekroczyły w roku podatkowym równowartość 10 mln euro.

   
  Magda Repeć
  Autor: Magda Repeć
  Specjalista ds. księgowości
  e-mail: m.repec@kancelariamr.pl
  tel: 508 750 326
  8 sierpnia 2017

  Sprzedaż bezpośrednia w 2017 r.

  W dniu 05 grudnia 2016 r. została ogłoszona ustawa z dnia 16 listopada 2016 r.
  o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników (Dz. U. poz. 1961), która wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. Tym samym zmienią się zasady prowadzenia tzw. sprzedaży bezpośredniej przez rolników.

  Przede wszystkim zmiana rozszerza zakres właściwości organów poprzez wskazanie, iż właściwość organów w zakresie higieny i kontroli produktów pochodzenia zwierzęcego, a także żywności zawierającej jednocześnie środki spożywcze pochodzenia niezwierzęcego i produkty pochodzenia zwierzęcego, znajdującej się w rolniczym handlu detalicznym, jest określona w przepisach
  w rozporządzeniu (WE) nr 852/2004, 853/2004 i 854/2004.

  Ustawa wprowadza nowe pojęcie „rolniczego handlu detalicznego” definiując je, jako handel detaliczny w rozumieniu art. 3 ust. 7 rozporządzenia nr 178/2002 (obsługa i/lub przetwarzanie żywności i jej przechowywanie w punkcie sprzedaży lub w punkcie dostaw dla konsumenta finalnego; określenie to obejmuje terminale dystrybucyjne, działalność cateringową, stołówki zakładowe, catering instytucjonalny, restauracje i podobne działania związane
  z usługami żywnościowymi, sklepy, centra dystrybucji w supermarketach
  i hurtowniach), polegający na zbywaniu konsumentowi finalnemu, o którym mowa w art. 3 ust. 18 rozporządzenia nr 178/2002 (ostateczny konsument środka spożywczego, który nie wykorzystuje żywności w ramach działalności przedsiębiorstwa spożywczego), żywności pochodzącej w całości lub części
  z własnej uprawy, hodowli lub chowu podmiotu działającego na rynku spożywczym.

  Rolnicy, chcący sprzedawać produkty pochodzenia zwierzęcego lub roślinno-zwierzęcego, będą mieć obowiązek zgłoszenia się do Powiatowego Lekarza Weterynarii. Z kolei ci Rolnicy, którzy będą chcieli sprzedawać produkty tylko pochodzenia roślinnego – będą zobowiązani do zgłoszenia sprzedaży do Sanepidu.

  Produkcja i zbywanie żywności w ramach rolniczego handlu detalicznego mają być dokonywane w ilościach dostosowanych do potrzeb konsumentów oraz mają nie zagrażać bezpieczeństwu żywności i ochronie zdrowia publicznego. Warunkiem takiej działalności będzie prowadzenie dokumentacji umożliwiającej określenie ilości zbywanej żywności. Co do zasady rolniczy handel detaliczny nie może odbywać się z udziałem pośrednika.

  Ponadto od 01 stycznia 2017 r. przetwarzanie produktów roślinnych
  i zwierzęcych a następnie ich sprzedaż nie będzie mogła odbywać się przy zatrudnieniu osób na podstawie umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło oraz innych umów o podobnym charakterze, z wyłączeniem uboju zwierząt rzeźnych i obróbki poubojowej tych zwierząt, w tym również rozbioru, podziału
  i klasyfikacji mięsa, przemiału zbóż, wytłoczenia oleju lub soku oraz sprzedaży podczas wystaw, festynów, targów przez rolnika prowadzącego działalność
  w ramach rolniczego handlu detalicznego.

  Sprzedaż będzie mogła się odbywać wyłącznie w miejscach w których produkty te zostały wytworzone, lub przeznaczonych do prowadzenia handlu.

  W dalszym ciągu jest utrzymany zostanie obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży. Nowością jest, że aby móc skorzystać z przepisów dotyczących sprzedaży bezpośredniej, ilość produktów roślinnych lub zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu, użytych do produkcji danego produktu musi stanowić co najmniej 50% tego produktu, z wyłączeniem wody.

  Przy tym ustawodawca wskazał, że za produkt roślinny pochodzący z własnej uprawy uważa się również mąkę, kaszę, płatki, otręby, oleje i soki wytworzone
  z surowców pochodzących z własnej uprawy.

  Rolnicy prowadzący działalność według omawianych przepisów będą  zobowiązani prowadzić odrębnie za każdy rok podatkowy ewidencję sprzedaży produktów roślinnych i zwierzęcych zawierającą co najmniej: numer kolejnego wpisu, datę uzyskania przychodu, kwotę przychodu, przychód narastająco od początku roku oraz ilość i rodzaj przetworzonych produktów. Dzienne przychody są będą ewidencjonowane w dniu sprzedaży.

  W ramach rolniczego handlu detalicznego dopuszczono sprzedaż na rzecz osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub na rzecz osób fizycznych na potrzeby prowadzonej przez nie pozarolniczej działalności gospodarczej, do wysokości ilości żywności określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 44a ust. 3 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r.
  o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Do dnia napisania niniejszego artykułu, nie został jeszcze przedstawiony projekt rozporządzenia, określającego tę wysokość.

  Zmieni się zasada opodatkowania sprzedaży żywności przez rolników. Zwolnieniu przedmiotowemu z rolniczego handlu detalicznego podlegają przychody do kwoty 20.000 zł rocznie, ze sprzedaży produktów nieprzekraczającej ilości, która może być zbywana w ramach rolniczego handlu detalicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r.
  o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Istotne jest przy tym, że powyższe zwolnienie będzie mieć charakter pomocy de minimis, co jednocześnie będzie oddziaływać przy ubieganiu się przez rolnika o inną pomoc de minimis.

  Zgodnie z nowym art. 21 ust. 15a ustawy od podatku dochodowego od osób fizycznych, od dnia 01 stycznia 2017 r. uzyskany w roku podatkowym przychód powyżej limitów, podatnik może opodatkować ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych na zasadach określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym, tj. 2% stawką podatku zryczałtowanego.
  Powyższe przepisy należy ocenić jako jednoznacznie korzystne dla rolników, gdyż umożliwiają im, legalnie zwiększyć swoje dochody poza gospodarstwem rolnym, przy jednoczesnym zwolnieniu przedmiotowym.

  Z kolei Skarb Państwa uzyska realne dane o faktycznej sprzedaży, co pozwoli lepiej oszacować dochody dla budżetu Państwa przy jednoczesnym zmniejszeniu szarej strefy, jaką dotychczas był tego typu handel.

  Nowe przepisy są także korzystne dla konsumentów, gdyż dają możliwość większego wyboru zdrowej żywności i bezpośredniego nabywania jej w gospodarstwach rolnych, np. podczas majówek czy agroturystycznych wakacji.
   
  Autor: Wojciech Nowakowski
  Specjalista ds. prawnych w Kancelarii Prawo-Podatkowej Marek Rudy
  22 grudnia 2016

  Właściwość organów podatkowych w zakresie VAT

  Od 1 stycznia 2016 r. zmianie ulegają zasady określania właściwości  organów podatkowych w zakresie podatku od towarów i usług.
  Do końca grudnia 2015 r. właściwość organów podatkowych w zakresie VAT określana była ze względu na miejsce wykonywania czynności podlegającej opodatkowaniu. Jedynie w sytuacji w której miejsce wykonywania czynności podlegającej opodatkowaniu znajdowało się w zakresie dwóch lub więcej urzędów skarbowych, właściwy organ ustalany był w oparciu o położenie siedziby lub miejsce zamieszkania.
  Wraz ze zmianą art. 3 ustawy o podatku od towarów i usług, właściwy organ podatkowy będzie ustalany ze względu na siedzibę, w przypadku osób prawnych i jednostek niemających osobowości prawnej oraz ze względu na miejsce zamieszkania, w przypadku osób fizycznych.
  Od 1 stycznia 2016 r. deklaracje, informacje podsumowujące a także ich korekty składane będą do urzędu właściwego po zmianie.
  Zmiana ta nie wymaga  składania aktualizacji danych zgłoszenia VAT-R.
  28 grudnia 2015

  Tydzień Przedsiębiorcy w ZUS

  Jednym z głównych zadań Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jest upowszechnianie wiedzy o ubezpieczeniach społecznych oraz poprawa jakości obsługi klientów. Pierwszy z nich realizowany jest m.in. poprzez cyklicznie organizowany Tydzień Przedsiębiorcy. W tych dniach eksperci będą przybliżać obecnym i przyszłym przedsiębiorcom zasady korzystania z usług oferowanych przez ZUS oraz tematykę praw i obowiązków wobec Zakładu.
  W tym roku Tydzień Przedsiębiorcy organizowany jest w dniach od 23 do 27 listopada. Tegoroczne hasło „ZUS dla biznesu” nawiązuje do udogodnień oraz programów jakie w ostatnim czasie zaoferowano przedsiębiorcom.  Należy tu wspomnieć chociażby o programie Interaktywny Płatnik Plus, dofinansowaniu projektów w ramach prewencji wypadkowej, elektronicznych zwolnieniach lekarskich (od stycznia 2016 r.) oraz usługach doradców ds. ulg i umorzeń.
  W ramach Tygodnia Przedsiębiorcy organizowane będą:
  • konsultacje merytoryczne;
  • szkolenia dla przedsiębiorców;
  • udzielanie pomocy i wyjaśnień dla przedsiębiorców w zakresie form wsparcia w sytuacji trudności w regulacji należności;
  • udzielane informacji z zakresu wdrażaniu programu Interaktywny Płatnik Plus;
  • promowanie rejestracji przedsiębiorców na Platformie Usług Elektronicznych (PUE).
  Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej ZUS pod adresem www.zus.pl/tydzienprzedsiebiorcy
  22 listopada 2015

  Informacja ZUS ZSWA do 31 marca 2015 r.

  Obowiązek przekazywania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych informacji ZUS ZSWA maja płatnicy składek którzy zatrudniają pracowników w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Prace te zostały określone w art. 3 ustawy o emeryturach pomostowych. Informacja powinna zostać złożona do 31 marca roku za rok poprzedni.

  W niektórych sytuacjach, informację tą należy złożyć w innym terminie. Dotyczy to przypadków gdy:
  - pracownik wystąpił z wnioskiem o przyznanie emerytury pomostowej, informacja powinna zostać złożona w terminie 7 dni, licząc od dnia złożenia wniosku przez pracownika,
  - nastąpiła upadłość lub likwidacja płatnika składek – najpóźniej do dnia wyrejestrowania płatnika składek.

  Należy pamiętać, że w przypadku płatników składających dokumenty ubezpieczeniowe w formie elektronicznej, również informacja ZUS ZSWA powinna zostać złożona w takiej formie, natomiast w przypadku gdy pozostałe dokumenty ubezpieczeniowe składane były w formie papierowej, należy zastosować tą formę w odniesieniu do składanej informacji.
  Podstawa prawna: Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz.U. 2008 nr 237 poz. 1656)
  27 marca 2015

  Diety w krajowych podróżach służbowych

  Zasady ustalania diet dla pracowników z tytułu podróży służbowych reguluje Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r.
  w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu
  w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej.  Z tytułu podróży służbowej, odbywanej w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, pracownikowi przysługują diety oraz zwrot kosztów przejazdu, dojazdów środkami komunikacji miejscowej, noclegów, innych niezbędnych udokumentowanych wydatków, określonych lub uznanych przez pracodawcę odpowiednio do uzasadnionych potrzeb.
  Dieta w przypadku gdy podróż służbowa trwa krócej niż dobę:
  • jeżeli trwa krócej niż 8 godzin dieta nie przysługuje;
  • jeżeli trwa od 8 do 12 godzin  przysługuje 50 % diety (15 zł);
  • jeżeli trwa dłużej niż 12 godzin, dieta przysługuje w pełnej wysokości (30 zł).
  Dieta w przypadku gdy podróż służbowa trwa dłużej niż dobę:
  • dieta przysługuje w pełnej wysokości za każdą dobę (30 zł) oraz,
  • w wysokości 50 % za każdą rozpoczętą dobę, poniżej 8 godzin (15 zł),
  • w pełnej wysokości za każdą rozpoczętą dobę, powyżej 8 godzin (30 zł).
   
  Dieta nie przysługuje pracownikowi za czas delegowania  do miejscowości pobytu stałego lub czasowego pracownika oraz w przypadkach, o których mowa w § 10 cytowanego rozporządzenia, a także w przypadku gdy pracownikowi zapewniono całodzienne wyżywienie.
  Ponadto kwotę diety należy zmniejszyć o koszt zapewnionego bezpłatnego wyżywienia, przy czym należy przyjąć, że śniadanie stanowi 25% diety, obiad 50% diety natomiast kolacja 25% diety. Zmniejszenie wysokości diety o koszt wyżywienia należy również zastosować w przypadku usługi hotelarskiej,
  w ramach której przewidziane jest wyżywienie.
   
  Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej
  z tytułu podróży służbowej (Dz.U. 2013 poz. 167).
  26 marca 2015