Aktualności

  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe

  Konsolidacją jest łączenie sprawozdań finansowych jednostek, które tworzą grupę kapitałową. Konsolidacji takiej dokonuje się poprzez sumowanie odpowiednich pozycji sprawozdań finansowych jednostki dominującej oraz jednostek od niej zależnych. Podczas łączenia sprawozdań, należy uwzględnić niezbędne korekty oraz wyłączenia.

  Ustawa o rachunkowości nakazuje w art. 55 ust. 1 sporządzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego przez jednostkę dominującą, mającą siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  Grupa kapitałowa została określona przez ustawodawcę w ustawie o rachunkowości jako jednostkę dominującą wraz z jednostkami zależnymi, natomiast jednostkę dominującą jako jednostkę będącą spółką handlową lub przedsiębiorstwem państwowym, sprawującą kontrolę nad inną jednostką. Ustawa o rachunkowości definiuje również jednostkę zależną, jako jednostkę będącą spółką handlową lub podmiotem utworzonym i działającym zgodnie z przepisami obcego prawa handlowego, kontrolowaną przez jednostkę dominującą.

  szczegółowe zasady sporządzania przez jednostki inne niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych, w tym zakres informacji wykazywanych w tych sprawozdaniach określa Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 września 2009 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania przez jednostki inne niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych.
   
  Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 września 2009 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania przez jednostki inne niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych (Dz.U. 2009 nr 169 poz. 1327), Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. 2013 poz. 330)
  19 marca 2015

  Wzór uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 2013 r.

  Uchwała nr X/XX/2014
  Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
  … Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w …
  z dnia XX … 2014 r.

  W sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2013 rok obrotowy.

  Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą … Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w …, stosownie do art. 231 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki postanawia co następuje:

  § 1.

  Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy trwającym od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r., na które składają się:
  1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego sporządzonego za okres od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.,
  2. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 r. wykazujący po stronie aktywów
  i pasywów sumę … zł (słownie: …zł XX/100),
  3. Rachunek zysków i strat sporządzony w wariancie porównawczym/kalkulacyjnym za okres od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. wykazujący zysk/stratę netto w kwocie … zł (słownie: … zł XX/100),
  4. Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2013 rok obrotowy.

  § 2.

  Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

  Głosowanie:
  Za – XXX (słownie: …) głosów,
  Przeciw – XXX (słownie: … ) głosów,
  Wstrzymujących się – XXX (słownie: … ) głosów.

  Przewodniczący/-a Zgromadzenia stwierdził/-a, że w głosowaniu jawnym powyższa uchwała została przyjęta XXX głosami „za”.

  3 kwietnia 2014