Aktualności

  Tydzień Przedsiębiorcy w ZUS

  Jednym z głównych zadań Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jest upowszechnianie wiedzy o ubezpieczeniach społecznych oraz poprawa jakości obsługi klientów. Pierwszy z nich realizowany jest m.in. poprzez cyklicznie organizowany Tydzień Przedsiębiorcy. W tych dniach eksperci będą przybliżać obecnym i przyszłym przedsiębiorcom zasady korzystania z usług oferowanych przez ZUS oraz tematykę praw i obowiązków wobec Zakładu.
  W tym roku Tydzień Przedsiębiorcy organizowany jest w dniach od 23 do 27 listopada. Tegoroczne hasło „ZUS dla biznesu” nawiązuje do udogodnień oraz programów jakie w ostatnim czasie zaoferowano przedsiębiorcom.  Należy tu wspomnieć chociażby o programie Interaktywny Płatnik Plus, dofinansowaniu projektów w ramach prewencji wypadkowej, elektronicznych zwolnieniach lekarskich (od stycznia 2016 r.) oraz usługach doradców ds. ulg i umorzeń.
  W ramach Tygodnia Przedsiębiorcy organizowane będą:
  • konsultacje merytoryczne;
  • szkolenia dla przedsiębiorców;
  • udzielanie pomocy i wyjaśnień dla przedsiębiorców w zakresie form wsparcia w sytuacji trudności w regulacji należności;
  • udzielane informacji z zakresu wdrażaniu programu Interaktywny Płatnik Plus;
  • promowanie rejestracji przedsiębiorców na Platformie Usług Elektronicznych (PUE).
  Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej ZUS pod adresem www.zus.pl/tydzienprzedsiebiorcy
  22 listopada 2015

  Informacja ZUS ZSWA do 31 marca 2015 r.

  Obowiązek przekazywania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych informacji ZUS ZSWA maja płatnicy składek którzy zatrudniają pracowników w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Prace te zostały określone w art. 3 ustawy o emeryturach pomostowych. Informacja powinna zostać złożona do 31 marca roku za rok poprzedni.

  W niektórych sytuacjach, informację tą należy złożyć w innym terminie. Dotyczy to przypadków gdy:
  - pracownik wystąpił z wnioskiem o przyznanie emerytury pomostowej, informacja powinna zostać złożona w terminie 7 dni, licząc od dnia złożenia wniosku przez pracownika,
  - nastąpiła upadłość lub likwidacja płatnika składek – najpóźniej do dnia wyrejestrowania płatnika składek.

  Należy pamiętać, że w przypadku płatników składających dokumenty ubezpieczeniowe w formie elektronicznej, również informacja ZUS ZSWA powinna zostać złożona w takiej formie, natomiast w przypadku gdy pozostałe dokumenty ubezpieczeniowe składane były w formie papierowej, należy zastosować tą formę w odniesieniu do składanej informacji.
  Podstawa prawna: Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz.U. 2008 nr 237 poz. 1656)
  27 marca 2015

  ZUS czy OFE

   W terminie od 1 kwietnia 2014r. do 31 lipca 2014r. musimy zdecydować co jest dla nas najkorzystniejsze: Otwarte Fundusze Emerytalne czy indywidualne subkonto w ZUS. Na ten temat wypowiada się wielu specjalistów i nie ma jednoznacznej podpowiedzi.

  Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zamieściło na swojej stronie następującą informację:

   „ Zmiany są częścią reformy systemu emerytalnego, która weszła w życie 14 stycznia br. Co jeszcze się zmieniło? Fundusze przekazały do ZUS nieakcyjną część swoich portfeli i nie mogą już kupować obligacji skarbowych. W zamian mogą więcej inwestować w realną gospodarkę: akcje, obligacje samorządowe, drogowe czy korporacyjne. Zyskały również możliwość pożyczania papierów wartościowych.

  Osoby, które zostaną w OFE, będą przekazywały do niego składkę w wysokości 2,92% wynagrodzenia brutto. Pobierane przez fundusze opłaty od składek spadną z 3,5% do 1,75% (w tym z 0,8% do 0,4% opłata na ZUS). Fundusze będą także mniej pobierały za zarządzanie środkami swoich klientów.

   Prawo do dziedziczenia przysługuje bez względu na podjętą decyzję. Dodatkowo zostało ono wydłużone w przypadku subkonta w ZUS – zgromadzone środki mogły być dziedziczone do 3 lat po przejściu na emeryturę ubezpieczonego.

   Środki zgromadzone w OFE na 10 lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego będą stopniowo przenoszone do ZUS na subkonto w celu zminimalizowania ryzyka związanego z wahaniami na giełdzie. Wypłatą emerytur zajmie się ZUS. Ich waloryzacja będzie się odbywała na dotychczasowych zasadach.

   Zmiany objęły także trzeci filar, czyli dobrowolne odkładanie na starość. Zasady oszczędzania na Indywidualnych Kontach Emerytalnych są teraz prostsze i bardziej przejrzyste. Procentową ulgę podatkową zastąpiła ulga kwotowa w wysokości 120% średniego wynagrodzenia. Obniżony został także podatek od wypłaty środków z IKZE – z obecnych 18% i 32% do 10%.”

  Wniosek: decyzja czy chcemy pozostać w ZUS-ie czy odkładać pieniądze w OFE należy do Nas.

  Osoby, które chcą, aby część ich składki emerytalnej nadal trafiała do OFE, mogą w okresie od 1 kwietnia 2014r. do dnia 31 lipca 2014 r. złożyć w ZUS oświadczenie o dalszym przekazywaniu składki do OFE. Decyzję będzie można podjąć także w momencie podjęcia pierwszej pracy.

   Osoba, która nie zadeklaruje pozostania w OFE, zostanie w ZUS i od tej pory składki, które trafiały do OFE, będą ewidencjonowane na indywidualnym subkoncie w ZUS. Decyzja o pozostaniu w OFE lub wyłącznie w ZUS nie będzie ostateczna. Zmienić zdanie będzie można znów w 2016 roku, a następnie co cztery lata. Oświadczenie można złożyć osobiście, listownie lub przez Internet, na Platformie Usług Elektronicznych ZUS: pue.zus.pl.

  <!--[if gte mso 9]> Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE <![endif]--> 11 kwietnia 2014

  Zmiany dotyczące oskładkowania umów cywilnoprawnych

  3 marca 2014r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy dotyczący oskładkowania umów zleceń i umów o dzieło przygotowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.
  „Wprowadzenie obowiązku opłacanie składek na ZUS przynajmniej od wysokości płacy minimalnej sprawi, że osoby pracujące na umowach zleceniach w razie utraty pracy zyskają prawo do zasiłku dla bezrobotnych. – Będą także odkładać na emeryturę wystarczająco by móc liczyć na starość przynajmniej na minimalne świadczenie. Idąc na urlop macierzyński lub rodzicielski dostaną wyższe zasiłki w czasie opieki nad dzieckiem – mówi minister Kosiniak-Kamysz.”
  Wniosek:  Zwiększą się  koszty zatrudnienia na podstawie umów cywilnoprawnych dla pracodawców. Natomiast Pracownik nabędzie prawo do zasiłku dla bezrobotnych oraz będzie miał prawo do wyższej emerytury, renty, zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego zasiłku opiekuńczego czy macierzyńskiego.
  17 marca 2014

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego w spr. utraty prawa do zasiłku chorobowego

  W dniu 25 lutego 2014 r. Trybunał Konstytucyjny w wyroku (sygn. akt SK 18/13) orzekł, że: ”Art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 159) w zakresie, w jakim stanowi podstawę utraty prawa do zasiłku chorobowego ubezpieczonego, który w okresie orzeczonej niezdolności do pracy wykonywał pracę zarobkową, uzyskując wynagrodzenie przekraczające minimalną wysokość wynagrodzenia za pracę, jest zgodny z art. 67 ust. 1 w związku z art. 64 ust. 1 i 2, art. 31 ust. 3 oraz art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej”
  Wniosek: Jakakolwiek działalność zarobkowa wykonywana w czasie pobierania zasiłku chorobowego/wynagrodzenia chorobowego powoduje utratę prawa do tego świadczenia za okres zwolnienia lekarskiego, w którym praca była wykonywana.
  17 marca 2014