Aktualności

  Przedsiębiorcy podlegający ubezpieczeniu w KRUS

  Rolnicy oraz domownicy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą, podlegający jednocześnie ubezpieczeniu społecznemu rolników, powinni złożyć oświadczenie lub zaświadczenie o rocznej kwocie należnego podatku dochodowego za poprzedni rok podatkowy od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.
  Graniczna kwota należnego podatku pozwalająca na kontynuowanie ubezpieczenia w KRUS wynosi za 2017 rok 3.300 zł. Przekroczenie tej kwoty lub niezłożenie zaświadczenia lub oświadczenia spowoduje ustanie ubezpieczenia społecznego rolników.
  Termin na złożenie oświadczenia lub zaświadczenia wypada 31 maja, jednak w tym roku z uwagi na dzień ustawowo wolny od pracy, termin ten przesuwa się na 1 czerwca.

  Grzegorz Kusyk Kancelaria Prawdno-Podatkowa Marek RudyAutor: Grzegorz Kusyk
  Ekspert ds. rachunkowości podatkowej
  e-mail: g.kusyk@exorgroup.pl
  tel: 508 750 614
  26 maja 2018

  Torby z towrzyw sztucznych będą droższe

  Od początku 2018 roku wjedzie w życie rozporządzenie które określa stawkę opłaty recyklingowej za lekką torbę na zakupy z tworzywa sztucznego.
  W rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie stawki opłaty recyklingowej, wskazano opłatę za lekką torbę na zakupy z tworzywa sztucznego. Ma ona wynosić 0,20 zł za jedną sztukę takiej torby. Jest więc pięciokrotnie niższa niż maksymalna możliwa opłata, która została przewidziana w art. 40a ustawy

  o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (w brzmieniu od 01.01.2018).
  Opłacie będą podlegały lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego, czyli takie których grubość jest niższa niż 50 mikrometrów (art. 15a ustawy).

  Zgodnie z informacjami Ministerstwa Finansów, opłata ta będzie podlegała podatkowi od towarów i usług.

  Pobrane opłaty recyklingowe będą przekazywane do budżetu państwa do 15 marca następnego roku.

   

  Grzegorz Kusyk Kancelaria Prawdno-Podatkowa Marek RudyAutor: Grzegorz Kusyk
  Ekspert ds. rachunkowości podatkowej
  e-mail: g.kusyk@exorgroup.pl
  tel: 508 750 614

  29 grudnia 2017

  Odpis na zfśs bez zmian

  W projekcie ustawy okołobudżetowej na 2018 rok przewiduje się, że odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nie zmieni wysokości.
  Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, wysokość odpisu podstawowego wynosi na jednego zatrudnionego 37,5% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą.
  W związku z powyższym odpis na zfśs ponownie będzie wynosił 1.185,66 zł na jedną osobę.


  Grzegorz Kusyk Kancelaria Prawdno-Podatkowa Marek RudyAutor: Grzegorz Kusyk
  Specjalista ds. rachunkowości podatkowej
  e-mail: g.kusyk@kancelariamr.pl
  tel: 508 750 614
  21 listopada 2017

  Płaca minimalna w 2018 roku

  Od nowego roku minimalne wynagrodzenie za pracę będzie wyższe. Będzie ono wnosiło 2.100,00 zł, tzn. że wzrośnie o 5% w stosunku do obecnego poziomu. Wyższa będzie również stawka godzinowa i wyniesie 13,70 zł.
  Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej ustalana jest przez Radę Ministrów do 15 września każdego roku.
  Minimalne wynagrodzenie za pracę to ustalone najniższe wynagrodzenie, które pracodawca jest zobowiązany wypłacić każdemu pracownikowi, który zatrudniony jest w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy. Niezależne jest ono od posiadanych kwalifikacji, systemu i rozkładu czasu pracy, zaszeregowania osobistego, oraz składników wynagrodzenia. Wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę, gdyż stanowiłoby to naruszenie praw pracowniczych.


  Grzegorz Kusyk Kancelaria Prawdno-Podatkowa Marek RudyAutor: Grzegorz Kusyk
  Specjalista ds. rachunkowości podatkowej
  e-mail: g.kusyk@kancelariamr.pl
  tel: 508 750 614
  16 września 2017

  Diety w krajowych podróżach służbowych

  Zasady ustalania diet dla pracowników z tytułu podróży służbowych reguluje Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r.
  w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu
  w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej.  Z tytułu podróży służbowej, odbywanej w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, pracownikowi przysługują diety oraz zwrot kosztów przejazdu, dojazdów środkami komunikacji miejscowej, noclegów, innych niezbędnych udokumentowanych wydatków, określonych lub uznanych przez pracodawcę odpowiednio do uzasadnionych potrzeb.
  Dieta w przypadku gdy podróż służbowa trwa krócej niż dobę:
  • jeżeli trwa krócej niż 8 godzin dieta nie przysługuje;
  • jeżeli trwa od 8 do 12 godzin  przysługuje 50 % diety (15 zł);
  • jeżeli trwa dłużej niż 12 godzin, dieta przysługuje w pełnej wysokości (30 zł).
  Dieta w przypadku gdy podróż służbowa trwa dłużej niż dobę:
  • dieta przysługuje w pełnej wysokości za każdą dobę (30 zł) oraz,
  • w wysokości 50 % za każdą rozpoczętą dobę, poniżej 8 godzin (15 zł),
  • w pełnej wysokości za każdą rozpoczętą dobę, powyżej 8 godzin (30 zł).
   
  Dieta nie przysługuje pracownikowi za czas delegowania  do miejscowości pobytu stałego lub czasowego pracownika oraz w przypadkach, o których mowa w § 10 cytowanego rozporządzenia, a także w przypadku gdy pracownikowi zapewniono całodzienne wyżywienie.
  Ponadto kwotę diety należy zmniejszyć o koszt zapewnionego bezpłatnego wyżywienia, przy czym należy przyjąć, że śniadanie stanowi 25% diety, obiad 50% diety natomiast kolacja 25% diety. Zmniejszenie wysokości diety o koszt wyżywienia należy również zastosować w przypadku usługi hotelarskiej,
  w ramach której przewidziane jest wyżywienie.
   
  Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej
  z tytułu podróży służbowej (Dz.U. 2013 poz. 167).
  26 marca 2015

  Koszty uzyskania przychodów za 2014 rok.

  Koszty uzyskania przychodów z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej reguluje ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych.

  Dla osób które uzyskują przychody tylko z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej, wynoszą one 111,25 zł miesięcznie, nie więcej niż 1335 zł w roku podatkowym. Koszty uzyskania przychodu są wyższe w przypadku gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę i wynoszą one 139,06 zł miesięcznie, nie więcej niż 1668,72 zł w roku podatkowym.

  W przypadku podatników uzyskujących przychody równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej, koszty uzyskania przychodu nie mogą łącznie przekroczyć kwoty 2002,05 zł w roku podatkowym, lub kwoty 2502,56 zł jeżeli dodatkowo, miejsce pracy podatnika znajduje się poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę.

  Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.).

  10 marca 2015

  Skałdki ZUS na rok 2015

  Składki dla osób prowadzących pozarolniczą działalność, dla których minimalną podstawę wymiaru stanowi kwota 2375,40 zł (60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na rok 2015) na rok 2015 wynoszą:

  Składka 51 kwota 757,76* z ubezpieczeniem chorobowym
  lub
  Składka 51 kwota: 699,56* bez ubezpieczenia chorobowego  
  Składka 52 kwota: 279,41
  Składka 53 kwota: 58,20

  Osoby rozpoczynające działalność gospodarczą, mogą opłacać składki na preferencyjnych zasadach. Prawo to przysługuje im przez okres maksymalnie 24 pełnych miesięcy. W roku 2015 składki na preferencyjnych zasadach wynoszą:

  Składka 51 kwota: 167,47* z ubezpieczeniem chorobowym
  lub
  Składka 51 kwota: 154,61* bez ubezpieczenia chorobowego  
  Składka 52 kwota: 279,41

   

  * kwota składki na ubezpieczenie wypadkowe obliczona stopą procentową w wysokości 1,93% obowiązującą od 1 kwietnia 2012 r. właściwą dla płatników składek zgłaszających w poprzednim roku kalendarzowym do ubezpieczenia wypadkowego przeciętnie miesięcznie nie więcej niż 9 osób.
  25 lutego 2015

  Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2015 roku

  W obowiązującym od 1 stycznia 2015 roku Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 września 2014 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2015 r. ogłoszono wysokość minimalnego wynagrodzenia, które wynosi:
  • wynagrodzenie brutto pracownika zatrudnionego w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy – nie mniej niż 1.750,00 zł;
  • wynagrodzenia brutto pracownika zatrudnionego w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy w pierwszym roku pracy – nie mniej niż 80% kwoty 1.750,00 zł czyli 1.400,00 zł;
  Wysokość płacy minimalnej ustalana jest w oparciu o wskaźniki makroekonomiczne, m.in. wzrost PKB oraz inflację i stanowi przedmiot negocjacji Komisji Trójstronnej. Proponowana wysokość minimalnego wynagrodzenia przedstawiana jest Komisji przez Radę Ministrów każdego roku do 15 czerwca. Uzgodnienie wysokości minimalnego wynagrodzenia następuje do 15 lipca, zaś jej ogłoszenie do 15 września. Ogłoszona w tym terminie wysokość minimalnego wynagrodzenia, obowiązuje od 1 stycznia następnego roku. Ustawodawca przewiduje możliwość zastosowania dwóch terminów zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia tj. 1 stycznia oraz 1 lipca w przypadku gdy prognozowany na następny rok wskaźnik cen wynosi co najmniej 105 %.

  podstawa prawna: Ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. (Dz.U. 2002 nr 200 poz. 1679), Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 września 2014 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2015 r. (Dz.U. 2014 poz. 1220).
  23 lutego 2015

  Wysokość kar i grzywień w postępowaniu karnym skarbowym

  Minimalne wynagrodzenie za pracę* od 01 stycznia 2014 r. wynosi 1680,00 zł. Wysokość wynagrodzenia minimalnego wpływa na podwyższenie wysokości grzywny, która może być wymierzona za wykroczenie lub przestępstwo skarbowe. W związku z powyższym od początku roku nieuczciwi podatnicy będą surowiej karani. W skutek zmiany minimalnego wynagrodzenia wzrosła również granica kwotowa między wykroczeniem a przestępstwem skarbowym. W bieżącym roku wynosi ona 8400,00 zł.

  Zasadniczy wpływ na wysokość ewentualnych kar za przestępstwa skarbowe mają pojęcia małej, dużej i wielkiej wartości czynu zabronionego**. Odnoszą się one do wielkości uszczuplonej należności publicznoprawnej, przesądzając o łagodniejszej lub bardziej surowej karze za popełnione przestępstwo skarbowe. Te wielkości również wyliczane są w oparciu o obowiązującą wysokość minimalnego wynagrodzenia. Mała wartość to taka, która nie przekracza dwustukrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia czyli 336 000,00 zł. Duża wartość przekracza pięćsetkrotną wysokość minimalnego wynagrodzenia tj. 840 000,00 zł. Natomiast wielka wartość  przekracza tysiąckrotną wysokość minimalnego wynagrodzenia i obecnie wynosi 1 680 000,00 zł.
   
  Wysokości kar w 2014 r.:
  - najniższa grzywna za wykroczenie skarbowe 168,00 zł,
  - najwyższa grzywna za wykroczenie skarbowe 33 600,00 zł,
  - najwyższy mandat za wykroczenie skarbowe 3 360,00 zł,
  - najniższa stawka dzienna grzywny za przestępstwo skarbowe 56,00 zł,
  - najwyższa stawka dzienna grzywny za przestępstwo skarbowe 22 400,00 zł,
  - najniższa grzywna za przestępstwo skarbowe 560,00 zł,
  - najwyższa grzywna za przestępstwo skarbowe 16 128 000,00 zł.
   

  *Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 września 2013 r. w sprawie minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2014 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 1074),
  **Art. 53 § 14, § 15, §16, Ustawy z 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2013 r., poz. 186. ze zm.).

  24 kwietnia 2014

  Ograniczenie podstawy wymiaru składek w 2014 roku

  Kwota rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w 2014 r. wynosi 112.380 zł.

  23 kwietnia 2014