Oferta

Usługa księgowa oparta jest głównie na doświadczeniu oraz merytorycznej i praktycznej wiedzy zatrudnionych i współpracujących specjalistów, dodatkowo realizowana jest we współpracy z doradcami podatkowymi, radcami prawnymi, biegłymi rewidentami oraz specjalistami z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Zakres świadczonych usług księgowych dostosowujemy indywidualnie, zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami Klienta.

Usługa księgowa oferowana na rzecz Klientów obejmuje w szczególności:
  • prowadzenie ksiąg rachunkowych spółek prawa handlowego, spółek cywilnych, fundacji i stowarzyszeń,
  • prowadzenie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów,
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
  • sporządzanie deklaracji podatkowych z zakresu PIT, CIT, VAT,
  • prowadzeniu spraw kadrowo – płacowych oraz rozliczeń z ZUS, PEFRON,
  • sprawozdawczość do GUS oraz banków i innych instytucji.
  • sporządzanie prognoz sprawozdań finansowych: bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych, cash-flow, zestawienie zmian w kapitale własnym,
  • wyprowadzenie zaległości podatkowo-księgowych.