Oferta

Doradztwo prawne, doradztwo księgowe i usługę księgową uzupełniamy usługą kadrowo – płacową.

W obszarze kadrowo – płacowym obsługujemy Klienta w pełnym zakresie: od naliczania wynagrodzeń pracowników stosownie do postanowień umów o pracę, umów cywilnoprawnych, przepisów prawa, regulaminów pracy i wynagradzania poprzez sporządzanie list płac, przelewów oraz sporządzenie  dokumentacji kadrowej, podatkowej i zusowskiej.

Oferujemy usługę płacową która obejmuje:
 • weryfikację dokumentacji płacowej;
 • sporządzenie listy płac dostosowanej do potrzeb klienta, ale także kontroli i działu księgowości;
 • sporządzanie pasków z wynagrodzenia dla pracowników;
 • sporządzanie ewidencji wypłaconych wynagrodzeń;
 • sporządzanie dokumentacji niezbędnej przy obsłudze zajęć komorniczych i zajęć administracyjnych;
 • sporządzanie deklaracji o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT 11, PIT 4R, PIT8AR, PIT 8B, PIT 8C itp.).
Oferujemy usługę kadrową  która obejmuje:
 • skompletowanie dokumentacji  niezbędnej przy zatrudnieniu pracownika;
 • prowadzenie akt osobowych;
 • sporządzanie dokumentacji w trakcie trwania stosunku pracy (aneksy, umowy, oświadczenia, zaświadczenia itp.);
 • monitorowanie badań okresowych pracowników;
 • monitorowanie stanu urlopów wypoczynkowych;
 • prowadzenie kart urlopowych;
 • rozliczanie czasu pracy zatrudnionych pracowników;
 • sporządzanie dokumentacji związanej z odpowiedzialnością porządkową i materialną pracowników;
 • sporządzanie ewidencji czasu pracy;
 • sporządzenie dokumentacji związanej z rozwiązaniem i wygaśnięciem stosunku pracy.
Oferujemy usługę rozliczeń z ZUS która obejmuje:
 • sporządzanie i dostarczenie do ZUS deklaracji zgłoszeniowych (ZUA, ZZA, ZCNA, ZIUA);
 • sporządzanie i dostarczenie do ZUS deklaracji rozliczeniowych (DRA, RCA, RZA, RSA);
 • sporządzanie i dostarczenie wniosków, pism i pozwów do ZUS;
 • sporządzanie i dostarczenie korekt deklaracji;
 • weryfikacja dokumentacji zusowskiej.
Oferujemy inne usługi  które obejmują m.in.:
 • sporządzanie dokumentów związanych z zatrudnieniem osób na podstawie umów cywilnoprawnych (w tym kontrakty menedżerskie);
 • sporządzanie i przesyłanie deklaracji do GUS;
 • sporządzanie i przesyłanie deklaracji PFRON;
 • pomoc w uzyskaniu środków z Funduszu Pracy, organizowanie staży pracowniczych;
 • obsługa ustaleń i nakazów pokontrolnych PIP;
 • sporządzanie deklaracji związanych z dodatkowymi ubezpieczeniami grupowymi;
 • przygotowanie innych dokumentów zgodnie z indywidualnymi potrzebami Klienta;
 • analizy form zatrudnienia;
 • optymalizacja kosztów zatrudnienia;
 • uporządkowanie dokumentacji pracowniczej;
 • obsługa kontroli US, ZUS na podstawie udzielonego pełnomocnictwa.
Na każdym etapie prowadzonej usługi współpracujemy z Klientem dostosowując rozwiązania i pomoc do specyfiki prowadzonej działalności i potrzeb Klienta.