Aktualności

  Opłaty za korzystanie ze środowiska jako koszt podatkowy

  Przedsiębiorcy korzystający ze środowiska poprzez wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, pobór wód, jak również składowanie odpadów, zobowiązani są do ponoszenia z tego tytułu opłat. Z przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska wynika, że korzystający ze środowiska powinien ustalić wysokość należnej opłaty we własnym zakresie
  i wnieść ją na rachunek właściwego urzędu marszałkowskiego. Opłatę tę wnosi się w terminie do 31 marca następnego roku.

  Opłat za korzystanie ze środowiska najczęściej nie da się przyporządkować do konkretnego przychodu, jednak mogą one stanowić koszt uzyskania przychodu z prowadzonej działalności gospodarczej. Nie można jednak zakwalifikować poniesionych wydatków jako koszt uzyskania przychodu w przypadku opłat i kar administracyjnych związanych z korzystaniem ze środowiska bez wymaganego pozwolenia jak również w przypadku przekroczenia warunków określonych
  w wydanym pozwoleniu.

  Należy pamiętać, że w przypadku podatników prowadzących podatkową księgę metodą memoriałową, należy ująć ją w księdze za rok którego opłata dotyczy.
  W związku z tym opłata wniesiona w terminie do 31 marca 2015 roku, będzie ujęta w księdze za 2014 rok. Inaczej sytuacja wygląda w przypadku podatników prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów metodą kasową.
  W takim przypadku koszt zostanie ujęty w dacie jego poniesienia.
   
  Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627), Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r.
  o podatku dochodowym od osób fizycznych. (Dz.U. 1991 nr 80 poz. 350)
  2 marca 2015