Aktualności

    Prowadzenie biura rachunkowego – deregulacja zawodów

    10 sierpnia 2014 r. zaczęła obowiązywać Ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych, która zmniejsza lub likwiduje dotychczas istniejące ograniczenia do 91 zawodów. Na mocy ustawy zderegulowano 9 zawodów rynku finansowego. Wśród nich znalazły się osoby usługowo prowadzące księgi rachunkowe, doradcy podatkowi, biegli rewidenci czyli osoby które prowadzić mogą biuro rachunkowe. Nowa ustawa likwiduje procesu wydawania certyfikatu księgowego, który do tej pory wydawany był przez Ministra Finansów i uprawniał do prowadzenia biura rachunkowego. W związku z wprowadzonymi zmianami czynności związane z usługowym prowadzeniem ksiąg rachunkowym, może wykonywać każda osoba, która łącznie spełnia określone ustawą warunki. Pierwszym z nich jest posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i niekaralności (za ściśle określony katalog przestępstw). Kolejny warunek dotyczy zawarcia umowy ubezpieczenia OC za szkody wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością biura rachunkowego. Jednocześnie ustawa zniosła obowiązek odbycia dwuletniej (lub trzyletniej) praktyki, oraz posiadania wykształcenia wyższego kierunkowego lub wyższego na innym kierunku uzupełnionego studiami podyplomowymi z zakresu rachunkowości. Osoby, które posiadają certyfikat księgowy lub świadectwo kwalifikacyjne, nadal mogą posługiwać się nim w celu poświadczenia swoich kwalifikacji zawodowych. Na stronie internetowej Ministra Finansów nadal będzie umieszczona lista osób uprawnionych do prowadzenia biura rachunkowego, którym wydano certyfikat księgowy lub świadectwo kwalifikacyjne.
    2 września 2014