Aktualności

  Wzór uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 2013 r.

  Uchwała nr X/XX/2014
  Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
  … Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w …
  z dnia XX … 2014 r.

  W sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2013 rok obrotowy.

  Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą … Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w …, stosownie do art. 231 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki postanawia co następuje:

  § 1.

  Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy trwającym od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r., na które składają się:
  1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego sporządzonego za okres od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.,
  2. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 r. wykazujący po stronie aktywów
  i pasywów sumę … zł (słownie: …zł XX/100),
  3. Rachunek zysków i strat sporządzony w wariancie porównawczym/kalkulacyjnym za okres od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. wykazujący zysk/stratę netto w kwocie … zł (słownie: … zł XX/100),
  4. Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2013 rok obrotowy.

  § 2.

  Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

  Głosowanie:
  Za – XXX (słownie: …) głosów,
  Przeciw – XXX (słownie: … ) głosów,
  Wstrzymujących się – XXX (słownie: … ) głosów.

  Przewodniczący/-a Zgromadzenia stwierdził/-a, że w głosowaniu jawnym powyższa uchwała została przyjęta XXX głosami „za”.

  3 kwietnia 2014