CENY TRANSFEROWE – ZMIANY OD 1 STYCZNIA 2017 R.

Od 1 stycznia 2017 r. obowiązują nowe przepisy w zakresie cen transferowych i związanej z nimi dokumentacji podatkowej. Regulacje te zostały wprowadzone przez ustawę z 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. Podstawowym celem wprowadzonych zmian jest uszczelnienie systemu kontroli transakcji zawieranych pomiędzy podmiotami powiązanymi.

Główne zmiany od 2017 r.:

 • nowa definicja podmiotu powiązanego – zwiększenie udziału w kapitale innego podmiotu z 5% do 25%;

 • nowe kryterium podmiotowe (wielkość podatnika) oraz przedmiotowe (wartość transakcji) obligujące do sporządzania dokumentacji podatkowej;

 • rozróżnienie obowiązków dokumentacyjnych w zależności od wielkości podatników – im większy zakres oraz skala działalności, tym większe obowiązki dokumentacyjne;

 • trzystopniowa dokumentacja transakcji:
  • local file – dokumentacja na poziomie lokalnym,
  • master file – dokumentacja grupwa,
  • country by country reporting – raportowanie wg krajów;
 • obowiązek sporządzania dokumentacji podatkowej przez co najmniej dwa kolejne lata podatkowe – po przekroczeniu progu podmiotowego;

 • obowiązek składania urzędom skarbowym oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji podatkowej, w terminie określonym dla złożenia rocznego zeznania podatkowego w podatku dochodowym;

 • obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej na żądanie urzędu skarbowego dla transakcji, których wartość nie przekracza limitów dokumentacyjnych i progów istotności, w terminie 30 dni od dnia doręczenia żądania;

 • obowiązek przeprowadzenia analizy porównawczej oraz złożenia sprawozdania w sprawie transakcji z podmiotami powiązanymi na formularzu CIT-TP – dotyczy podatników, których przychody lub koszty przekroczyły w roku podatkowym równowartość 10 mln euro.

Grzegorz Kusyk