Doradztwo podatkowe

Doradztwo podatkowe

Usługi doradztwa podatkowego wykonywane są zgodnie z ustawą o doradztwie podatkowym i obejmują:

 • udzielanie podatnikom, płatnikom i inkasentom, na ich zlecenie lub na ich
  rzecz, porad, opinii i wyjaśnień z zakresu ich obowiązków podatkowych i
  celnych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej związanej z tymi
  obowiązkami;
 • prowadzenie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, ksiąg
  rachunkowych, ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych oraz
  udzielanie im pomocy w tym zakresie;
 • sporządzanie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów,
  zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielanie im pomocy w tym zakresie;
 • reprezentowanie podatników, płatników i inkasentów w postępowaniu przed
  organami administracji publicznej i w zakresie sądowej kontroli decyzji,
  postanowień i innych aktów administracyjnych w sprawach wskazanych powyżej.