KONTROLA PODATKOWA – NIE ZAWSZE ZAPOWIEDZIANA

Pracownicy Urzędu Skarbowego zobligowani są do zawiadomienia podatnika
o planowanej kontroli. Obowiązek ten wynika z art. 282b Ordynacji podatkowej
i realizowany jest poprzez doręczenie formularza ZAW-K. Kontrola może zostać przeprowadzona nie wcześniej niż po upływie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia i nie później niż przed upływem 30 dni od doręczenia. Kontrola może być przeprowadzona przed upływem 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia jedynie w przypadku wyrażenia zgody przez podatnika.
W przypadku gdy kontrola nie zostanie wszczęta w okresie do 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, kontrola może zostać wszczęta jedynie po ponownym zawiadomieniu.Nie zawsze jednak kontrola podatkowa musi być zapowiadana. Przewiduje to art. 282c Ordynacji podatkowej. Zawiadomienie nie jest wymagane jeżeli kontrola dotyczy:

 • zasadności zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego
  w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług,
 • ma być wszczęta na żądanie organu prowadzącego postępowanie przygotowawcze o przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • dotyczy opodatkowania przychodów nieznajdujących pokrycia
  w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych,
 • dotyczy niezgłoszonej do opodatkowania działalności gospodarczej,
 • ma być podjęta w oparciu o informacje uzyskane na podstawie przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
 • zostaje wszczęta w trybie, o którym mowa w art. 284a § 1 Ordynacji podatkowej,
 • ma charakter doraźny dotyczący ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy rejestrującej, użytkowania kasy rejestrującej lub sporządzania spisu z natury,
 • dotyczy podatku od wydobycia niektórych kopalin.

Kontrola podatkowa nie musi być zapowiedziana również w przypadku gdy organ podatkowy posiada informacje wskazujące na fakt, że kontrolowany:

 • został prawomocnie skazany w Rzeczypospolitej Polskiej za popełnienie przestępstwa skarbowego, przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, przestępstwa z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.15) lub wykroczenia polegającego na utrudnianiu kontroli;
  w przypadku osoby prawnej ten warunek odnosi się do każdego członka zarządu lub osoby zarządzającej, a w przypadku spółek niemających osobowości prawnej – do każdego wspólnika,
 • jest zobowiązanym w postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
 • nie ma miejsca zamieszkania lub adresu siedziby albo doręczanie pism na podane adresy było bezskuteczne lub utrudnione.

Po wszczęciu kontroli, kontrolowany podatnik musi być poinformowanyo przyczynie która umożliwiała nie zapowiedzenie kontroli podatkowej.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. 2012 poz. 749)

Grzegorz Kusyk