MINIMALNE WYNAGRODZENIE ZA PRACĘ W 2015 ROKU

W obowiązującym od 1 stycznia 2015 roku Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 września 2014 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2015 r. ogłoszono wysokość minimalnego wynagrodzenia, które wynosi:

  • wynagrodzenie brutto pracownika zatrudnionego w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy – nie mniej niż 1.750,00 zł;
  • wynagrodzenia brutto pracownika zatrudnionego w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy w pierwszym roku pracy – nie mniej niż 80% kwoty 1.750,00 zł czyli 1.400,00 zł;

Wysokość płacy minimalnej ustalana jest w oparciu o wskaźniki makroekonomiczne, m.in. wzrost PKB oraz inflację i stanowi przedmiot negocjacji Komisji Trójstronnej. Proponowana wysokość minimalnego wynagrodzenia przedstawiana jest Komisji przez Radę Ministrów każdego roku do 15 czerwca. Uzgodnienie wysokości minimalnego wynagrodzenia następuje do 15 lipca, zaś jej ogłoszenie do 15 września. Ogłoszona w tym terminie wysokość minimalnego wynagrodzenia, obowiązuje od 1 stycznia następnego roku. Ustawodawca przewiduje możliwość zastosowania dwóch terminów zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia tj. 1 stycznia oraz 1 lipca w przypadku gdy prognozowany na następny rok wskaźnik cen wynosi co najmniej 105 %.

podstawa prawna: Ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. (Dz.U. 2002 nr 200 poz. 1679), Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 września 2014 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2015 r. (Dz.U. 2014 poz. 1220).

Grzegorz Kusyk