Polityka prywatności

Administratorem danych osobowych pozyskanych podczas naszej współpracy jest
Marek Rudy prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: Kancelaria
Prawno-Podatkowa Marek Rudy, ul. Aleja Kompozytorów Polskich 5 lok. U5, 20-848
Lublin NIP: 919-166-75-17.

 1. Przetwarzamy Państwa dane osobowe w następujących celach (pkt a – d dotyczą
  naszych Klientów):

  1. zawarcia i wykonania poszczególnych zleceń w tym zapewnienia poprawnej
   jakości usług (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit b RODO) – „wykonanie
   umowy”;
  2. wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych, np. wystawiania i
   przechowywania faktur czy udzielania odpowiedzi na reklamacje (podstawa
   prawna – art. 6 ust. 1 lit c RODO) – „obowiązek prawny”;
  3. dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z naszej współpracy
   (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony
   interes”;
  4. marketingu usług własnych w trakcie trwania umowy (podstawa prawna –
   art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”;
  5. marketingowych, w przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na
   wykorzystanie danych w tym celu (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit a
   RODO) – „zgoda”.
 2. Przekazane dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres niezbędny do
  realizacji wyżej opisanych celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to
  odpowiednio:

  1. czas trwania samej współpracy;
  2. czas wykonywania obowiązków prawnych oraz czas, w którym przepisy prawa
   nakazują Administratorom przechowywać dane, np. przepisy podatkowe;
  3. czas po którym przedawnią się ewentualne roszczenia wynikające z umowy;
  4. czas do momentu wycofania zgody.
 3. Każda osoba, której dane dotyczą, w przypadkach określonych w RODO, ma prawo
  dostępu do danych osobowych, przeniesienia danych, sprostowania danych oraz
  usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
 4. Niezależnie od praw wymienionych wyżej, każda osoba, której dane dotyczą
  może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych, jeśli podstawą prawną
  wykorzystywania danych jest prawnie uzasadniony interes. Po przyjęciu
  wniosku w tej sprawie Zleceniobiorca zobowiązany jest do zaprzestania
  przetwarzania danych w tym celu.
 5. Każda osoba, której dane dotyczą ma także prawo wnieść skargę do Prezesa
  Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa, że przetwarzanie danych
  osobowych przez Zleceniobiorcę narusza przepisy prawa
 6. Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, możemy przekazać Państwu dane osobowe innym podmiotom, w tym:

  1. osobom upoważnionym przez Marka Rudego do przetwarzania danych;
  2. podmiotom przetwarzającym je w imieniu Marka Rudego, którym powierzono
   przetwarzanie danych osobowych, np. dostawcom usług technicznych i
   podmiotom świadczącym usługi doradcze;
  3. innym administratorom, np. kurierom.
 7. Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 8. W sprawach związanych z ochroną danych należy kontaktować się poprzez e-mail: kontakt@kancelariamr.pl.