SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Konsolidacją jest łączenie sprawozdań finansowych jednostek, które tworzą grupę kapitałową. Konsolidacji takiej dokonuje się poprzez sumowanie odpowiednich pozycji sprawozdań finansowych jednostki dominującej oraz jednostek od niej zależnych. Podczas łączenia sprawozdań, należy uwzględnić niezbędne korekty oraz wyłączenia.

Ustawa o rachunkowości nakazuje w art. 55 ust. 1 sporządzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego przez jednostkę dominującą, mającą siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.Grupa kapitałowa została określona przez ustawodawcę w ustawie o rachunkowości jako jednostkę dominującą wraz z jednostkami zależnymi, natomiast jednostkę dominującą jako jednostkę będącą spółką handlową lub przedsiębiorstwem państwowym, sprawującą kontrolę nad inną jednostką. Ustawa o rachunkowości definiuje również jednostkę zależną, jako jednostkę będącą spółką handlową lub podmiotem utworzonym i działającym zgodnie z przepisami obcego prawa handlowego, kontrolowaną przez jednostkę dominującą.

szczegółowe zasady sporządzania przez jednostki inne niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych, w tym zakres informacji wykazywanych w tych sprawozdaniach określa Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 września 2009 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania przez jednostki inne niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 września 2009 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania przez jednostki inne niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych (Dz.U. 2009 nr 169 poz. 1327), Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. 2013 poz. 330)

Grzegorz Kusyk