Slim VAT 2 – Odliczenie VAT

11 sierpnia 2021 uchwalona została ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo Bankowe. Ustawa została przekazana Prezydentowi do podpisu 13 sierpnia.

Z uzasadnienia do projektu ustawy wynika, że jej celem jest dalsze upraszczanie rozliczenia podatku VAT. W zeszłym roku pakiet uproszczeń został określony mianem Slim VAT, tym razem jest to kontynuacja określana jako Slim VAT 2.

Jedną ze zmian jest uproszczenie w zakresie korygowania deklaracji podatkowej w związku z sytuacją o której mowa w art. 86 ust. 13 ustawy VAT.

Podstawowa zasada odliczenia

Zgodnie z podstawową zasadą wyrażoną w art. 86 ust. 10 ustawy VAT, prawo do odliczenia podatku powstaje w rozliczeniu za okres w którym w odniesieniu do nabytych lub importowanych towarów i usług powstał obowiązek podatkowy. Jednocześnie należy zaznaczyć, że prawo to powstaje nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę lub dokument celny. Jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego w tym terminie, może obniżyć kwotę podatku należnego w deklaracji podatkowej za jeden z trzech następnych okresów rozliczeniowych, a w przypadku podatnika rozliczającego się w okresach kwartalnych, w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych.

W przypadku gdy podatnik nie dokonał obniżenia podatku w terminach wskazanych powyżej, zgodnie z ogólną zasadą nie oznacza, że takiego prawa zostaje już pozbawiony. Może tego dokonać zgodne z art. 86 ust. 13 tj. przez dokonanie korekty deklaracji podatkowej za okres, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, nie później jednak niż w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego. Natomiast w odniesieniu do wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, dostawy towarów oraz świadczenia usług, dla których zgodnie z art. 17 podatnikiem jest nabywca towarów lub usług, okres 5 lat liczymy od końca roku w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

Slim VAT 2 – nowe zasady

Nowe rozwiązanie przyjęte w ustawie nowelizującej spowoduje, że podatnik będzie miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przez dokonanie korekty deklaracji podatkowej za okres w którym powstało prawo do obniżenia podatku należnego lub za jeden z trzech następnych okresów rozliczeniowych w przypadku rozliczania miesięcznego, w przypadku rozliczeń kwartalnych za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych, po okresie rozliczeniowym, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego nie później jednak niż w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego. Powyższe wynika z nowego brzemienia art. 86 ust. 13.

Warto tu przypomnieć, że w obecne terminy odliczania VAT wynikają ze zmian wprowadzonych w ramach pierwszego pakietu SLIM VAT.

Przepisy przejściowe

Przepisy przejściowe wskazują, że w przypadku gdy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstało przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepis art. 86 ust. 13, w brzmieniu dotychczasowym.

Grzegorz Kusyk