Slim VAT 2 – VAT-26

W ramach pakietu uproszczeń określanych jako Slim VAT 2, wprowadzono zmiany w zakresie składania informacji o pojazdach na druku VAT-26.

Przepisy dotychczasowe

Zgodnie z art. 86a ust. 12 ustawy o podatku od towarów i usług, podatnicy wykorzystujący wyłącznie do działalności gospodarczej pojazdy samochodowe, dla których są obowiązani prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu, mają obowiązek złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego informację o tych pojazdach w terminie 7 dni od dnia, w którym poniosą pierwszy wydatek związany z tymi pojazdami.

Podatnik składa informację oraz jej aktualizacja na formularzu VAT-26 zgonie z wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie wzoru informacji o pojazdach samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej (Dz. U. 2014 poz. 371). W przypadku gdy podatnik nie złoży w terminie tej informacji uznaje się, że pojazd samochodowy jest wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika dopiero od dnia jej złożenia.

Nowy termin

11 sierpnia 2021r. uchwalono ustawę o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo bankowe. Marszałek Sejmu przekazała ustawę Prezydentowi do podpisu. Na dzień publikacji niniejszego artykułu, ustawa nowelizująca nie została jeszcze opublikowana. Należy uznać to jednak z formalność.

Zmiana w art. 86a ust. 12 dotyczy terminu złożenia VAT-26. Nie będzie to tak jak do tej pory 7 dni od dnia, w którym podatnik poniesie pierwszy wydatek związany z tymi pojazdami. Po wejściu w życie nowych przepisów, VAT-26 należy złożyć w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik poniesie pierwszy wydatek związany z tymi pojazdami, nie później jednak niż w dniu przesłania ewidencji JPK_V7 lub JPK_V7K za dany miesiąc. Zatem termin, tak jak jest to obecnie, nie będzie zróżnicowany ze względu na miesięczne lub kwartalne rozliczania VAT.

Ustawodawca zdecydował się również, na zmianę art. 86a ust. 13. Z wprowadzanej zmiany wynika, że w przypadku gdy podatnik nie złoży w terminie informacji VAT-26 uznaje się, że pojazd samochodowy jest wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika dopiero od pierwszego dnia miesiąca, w którym podatnik złoży tę informację. Ta zmiana również jest korzystna, gdyż obecnie jest to dzień złożenia informacji.

W przypadku zmiany wykorzystywania pojazdu samochodowego, zgodnie z nowymi przepisami podatnik jest obowiązany do aktualizacji informacji, o której mowa w ust. 12, do końca miesiąca, w którym dokonał tej zmiany. To również uproszczenie dla podatnika, gdyż zgodnie z nadal jeszcze obowiązującym art. 86a ust. 14 aktualizacji informacji należy dokonać najpóźniej przed dniem w której podatnik dokonuje tej zmiany.

Przepisy przejściowe

Zgodnie z art. 5 ustawy nowelizującej przepisy art. 86a ust. 12–14 ustawy zmienianej w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się w przypadku wydatków związanych z pojazdami samochodowymi wykorzystywanymi wyłącznie do działalności gospodarczej, poniesionych od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. Zgodnie z art. 7 ustawy nowelizującej, ustawa z pewnymi wyjątkami wchodzi w życie z dniem 1 października 2021r.

W ramach pakietu Slim VAT-2 dokonano zmian również w zakresie odliczania VAT w trybie korekty. Sprawdź nowe zasady.

Zdjęcie autorstwa Vraj Shah z Pexels

Grzegorz Kusyk