SLIM VAT – limit MPP

Koniec z wątpliwościami dotyczącymi limitu kwotowego dla stosowania obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności. Jest to efekt nowelizacji która obowiązuje od 01.01.2021r. tzw. SLIM VAT.

Problem z limitem MPP

Ustawą z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, wyeliminowano problem interpretacyjny dotyczący mechanizmu podzielonej płatności (MPP). Aby podatnik miał obowiązek stosowania mechanizmu podzielonej płatności kwota należności ogółem musi przekraczać 15.000 zł. Po wprowadzeniu przepisów dotyczących MPP pojawił się problem, gdyż zapisy w ustawie VAT odnosiły się do ustawy Prawo przedsiębiorców. Sformułowanie było wyjątkowo niefortunne i w literalnym brzmieniu wskazywało na obowiązek zastosowania MPP tylko w sytuacji w której kwota należności ogółem z faktury wynosiła dokładnie 15.000 zł.

[…]w przypadku faktur, w których kwota należności ogółem stanowi kwotę, o której mowa w art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, obejmujących dokonaną na rzecz podatnika dostawę towarów lub świadczenie usług, o których mowa w załączniku nr 15 do ustawy – wyrazy “mechanizm podzielonej płatności”;

art. 106e ust. 1 pkt 18a ustawy VAT w brzmieniu do 31.12.2020

Interpretacja literalna czy celowościowa?

Choć literalnie przepis nie powinien budzić wątpliwości, gdyż precyzyjnie wskazuje kwotę, to całkowicie mijało się to z celem regulacji. W związku z tym podatnicy stosowali ten przepis w zgodzie ze stanowiskiem organów podatkowych. Obowiązkowy MPP stosowanym był w przypadku gdy kwota należności ogółem przekraczała kwotę 15.000 zł. Do 1.10.2020r. regulacja ta pomimo swojej wątpliwości nie była aż tak kłopotliwa.

Teoria a praktyka z MPP

Podatnicy nagminnie oznaczali faktury jako “mechanizm podzielonej płatności” nawet wówczas gdy kwota brutto faktury była znacząco poniżej kwoty limitu, a nawet wówczas gdy nie znajdowały się tam pozycje z załącznika 15 do ustawy VAT. Nabywcy aby nie narażać się na negatywne konsekwencje również stosowali płatności MPP nawet wówczas gdy nie były obowiązkowe. W tym zakresie sądzę, że nic się nie zmieni bo jest to rozwiązanie korzystne z punktu widzenia nabywcy. W momencie wprowadzenia nowego pliku JPK_V7 i JPK_V7K podatnicy muszą oznaczać w nim faktury wyłącznie z obowiązkowym MPP. Brak jest tutaj możliwości zastosowania tego oznaczenia w sposób dobrowolny.

SLIM VAT czyli doprecyzowanie zapisów o MPP

Ustawodawca widząc ten problem zdecydował się na wprowadzenie zmian doprecyzowujących określanych jako SLIM VAT. Zmiana polega na rezygnacji z odwołania się do zapisów ustawy Prawo przedsiębiorców. Zmiany wprowadzono w art. 105a, 106e i 108a. Dodatkowo wprowadzono zapisy określające sposób przeliczania kwot wyrażonych w walutach obcych. Zastosowanie znajdą w tym przypadku zasady określone w art. 31a ustawy o VAT.

Nowe brzmienie zapisów o MPP

Ustawa z dnia 27 listopada 2020 o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw
[…]
art.1
[…]
18) w art. 105a w ust. 3 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) do nabycia towarów udokumentowanego fakturą, w której kwota należności ogółem przekracza kwotę 15 000 zł lub jej równowartość
wyrażoną w walucie obcej, przy czym do przeliczania na złote kwot wyrażonych w walucie obcej stosuje się zasady przeliczania kwot stosowane w celu określenia podstawy opodatkowania;”;


19) w art. 106e w ust. 1 pkt 18a otrzymuje brzmienie:
„18a) w przypadku faktur, w których kwota należności ogółem przekracza kwotę 15 000 zł lub jej równowartość wyrażoną w walucie obcej, obejmujących dokonaną na rzecz podatnika dostawę towarów lub świadczenie usług, o których mowa w załączniku nr 15 do ustawy – wyrazy „mechanizm podzielonej płatności”, przy czym do przeliczania na złote kwot wyrażonych w walucie obcej stosuje się zasady przeliczania kwot stosowane w celu określenia podstawy opodatkowania;”;


20) w art. 108a:
a) ust. 1a otrzymuje brzmienie:
„1a. Przy dokonywaniu płatności za nabyte towary lub usługi wymienione w załączniku nr 15 do ustawy, udokumentowane fakturą, w której kwota należności ogółem przekracza kwotę 15 000 zł lub jej równowartość wyrażoną w walucie obcej, podatnicy są obowiązani zastosować mechanizm podzielonej płatności. Do przeliczania na złote kwot wyrażonych w walucie obcej stosuje się zasady przeliczania kwot stosowane w celu określenia podstawy opodatkowania.”,

Zobacz również:
1. SLIM VAT – prezenty
2. SLIM VAT – termin odliczenia
3. SLIM VAT – załącznik 15
4. SLIM VAT – WIS

Grzegorz Kusyk