Spółka komandytowa jako podatnik CIT?

Ustawodawca rozpoczął prace nad kolejnymi rozwiązaniami mającymi na celu uszczelnienie systemu podatkowego. Założenia do projektu zakładają objęcie podatkiem CIT również spółek komandytowych.

Spółka komandytowa jako podatnik CIT

W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów pojawił się projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z informacją z wykazu Rada Ministrów planuje przyjąć projekt ustawy jeszcze w III kwartale 2020 r.

Jako cel wprowadzanych zmian przedstawia się potrzebę uszczelniania systemu podatkowego. Trudno ukryć, że w ostatnim czasie, wszystkie zmiany jako cel “nadrzędny” stawiają sobie uszczelniania systemu. W zasadzie chodzi o zwiększenie wpływów bez podnoszenia stawki podatku. W zamieszczonych informacjach możemy przeczytać:

Celem projektowanej ustawy jest uszczelnienie systemu podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych, tak aby zapewnić powiązanie wysokości płaconego przez duże przedsiębiorstwa, w szczególności przedsiębiorstwa międzynarodowe, podatku z faktycznym miejscem uzyskiwania przez nie dochodu. Kierunek zmian przyjęty w projekcie wpisuje się w realizację Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.), przyjętej przez Radę Ministrów w dniu 14 lutego 2017 r. (M.P. poz. 260).

https://bip.kprm.gov.pl/kpr/bip-rady-ministrow/prace-legislacyjne-rm-i/prace-legislacyjne-rady/287,Plan-prac-Rady-Ministrow.html

Rewolucja w CIT – ale po cichu

Nie było hucznych zapowiedzi, konferencji, blasku fleszy i oklasków. Takie zmiany wprowadza się po cichu. Media zajęte są “ważniejszymi” sprawami. Tym czasem w podatkach szykuje się rewolucja. Nie dla wszystkich, ale dla spółek komandytowych będzie ona niezwykle znacząca. Jednym z uszczelniających rozwiązań ma być objęcie spółek komandytowych podatkiem CIT.

Przepisy uszczelniające system podatku dochodowego, poprzez m.in. objęcie zakresem podmiotowym ustawy CIT mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej spółek komandytowych oraz tych spółek jawnych, w przypadku których podatnicy podatku dochodowego partycypujący w zyskach takich spółek jawnych nie są ujawniani, co powoduje możliwość uchylania się tych podmiotów z opodatkowania podatkiem dochodowym oraz wprowadzenie rozwiązań ułatwiających dochodzenie należności podatkowych w przypadku dochodu ze sprzedaży udziałów (akcji) w spółkach nieruchomościowych przez nierezydentów. Elementem uszczelnienia jest również wprowadzenie (na wybranych podatników podatku dochodowego od osób prawnych) obowiązku sporządzenia i podania do publicznej wiadomości polityki podatkowej, a także zmiany w zakresie cen transferowych.

https://bip.kprm.gov.pl/kpr/bip-rady-ministrow/prace-legislacyjne-rm-i/prace-legislacyjne-rady/287,Plan-prac-Rady-Ministrow.html

Założenia do projektu ustawy zakładają więcej zmian. Niektóre z nich są też korzystne jak choćby zmiana limitu uprawniająca do korzystania z obniżonej 9% stawki podatku CIT. Podniesiony ma zostać również limit przychodów warunkujący wybór ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz limit przychodów uprawniający do kwartalnych wpłat ryczałtu.

W chwili obecnej pozostaje czekać na więcej szczegółów. Nie mam jednak wątpliwości, że czekają nas kolejne duże zmiany w prawie podatkowych. Nie wykluczałbym również masowego odchodzenia przedsiębiorstw od modelu biznesowego wykorzystującego spółki komandytowe.

Grzegorz Kusyk