Usługi kadrowo-płacowe

Usługi kadrowo-płacowe

Usługi kadrowo-płacowe są świadczone w pełnym zakresie jako: usługa kadrowa, usługa płacowa, usługa rozliczeń z ZUS oraz inne dostosowane do potrzeb Klienta. Usługi mogą być świadczone kompleksowo lub odrębnie i skupiać się w szczególności na naliczaniu wynagrodzeń pracowników stosownie do postanowień umów o pracę, umów cywilnoprawnych, przepisów prawa, regulaminów pracy i wynagradzania, sporządzania list płac, prowadzenia dokumentacji kadrowej, podatkowej i wymaganej przepisami odrębnymi.

Zakres usług obejmuje w szczególności

Usługa płacowa obejmuje w szczególności:

 • weryfikację dokumentacji płacowej;
 • sporządzenie listy płac dostosowanej do potrzeb klienta, ale także kontrol
  i działu księgowości;
 • sporządzanie pasków z wynagrodzenia dla pracowników;
 • sporządzanie ewidencji wypłaconych wynagrodzeń;
 • sporządzanie dokumentacji niezbędnej przy obsłudze zajęć komorniczych i
  zajęć administracyjnych;
 • sporządzanie deklaracji o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek
  dochodowy (PIT 11, PIT 4R, PIT8AR, PIT 8B, PIT 8C itp.).

 

Usługa kadrowa obejmuje w szczególności:

 • skompletowanie dokumentacji niezbędnej przy zatrudnieniu pracownika;
 • prowadzenie akt osobowych;
 • sporządzanie dokumentacji w trakcie trwania stosunku pracy (aneksy, umowy,
  oświadczenia, zaświadczenia itp.);
 • monitorowanie badań okresowych pracowników;
 • monitorowanie stanu urlopów wypoczynkowych;
 • prowadzenie kart urlopowych;
 • rozliczanie czasu pracy zatrudnionych pracowników;
 • sporządzanie dokumentacji związanej z odpowiedzialnością porządkową i
  materialną pracowników;
 • sporządzanie ewidencji czasu pracy;
 • sporządzenie dokumentacji związanej z rozwiązaniem i wygaśnięciem stosunku
  pracy.

 

Usługa rozliczeń z ZUS obejmuje w szczególności:

 • sporządzanie i składanie do ZUS deklaracji zgłoszeniowych (ZUA, ZZA, ZCNA,
  ZIUA);
 • sporządzanie i składanie do ZUS deklaracji rozliczeniowych (DRA, RCA, RZA,
  RSA);
 • sporządzanie i składnie wniosków, pism i pozwów do ZUS;
 • sporządzanie i składanie korekt deklaracji;
 • weryfikacja dokumentacji zusowskiej.

 

Pozostałe usługi obejmują miedzy innymi:

 • sporządzanie dokumentów związanych z zatrudnieniem osób na podstawie umów
  cywilnoprawnych (w tym kontrakty menedżerskie);
 • sporządzanie i przesyłanie deklaracji do GUS;
 • sporządzanie i przesyłanie deklaracji PFRON;
 • obsługa ustaleń i nakazów pokontrolnych PIP;
 • sporządzanie deklaracji związanych z dodatkowymi ubezpieczeniami grupowymi;
 • analizy form zatrudnienia;
 • analiza kosztów zatrudnienia;
 • uporządkowanie dokumentacji pracowniczej;
 • obsługa kontroli US, ZUS na podstawie udzielonego pełnomocnictwa.