WYSOKOŚĆ KAR I GRZYWIEŃ W POSTĘPOWANIU KARNYM SKARBOWYM

Minimalne wynagrodzenie za pracę* od 01 stycznia 2014 r. wynosi 1680,00 zł. Wysokość wynagrodzenia minimalnego wpływa na podwyższenie wysokości grzywny, która może być wymierzona za wykroczenie lub przestępstwo skarbowe. W związku z powyższym od początku roku nieuczciwi podatnicy będą surowiej karani. W skutek zmiany minimalnego wynagrodzenia wzrosła również granica kwotowa między wykroczeniem a przestępstwem skarbowym. W bieżącym roku wynosi ona 8400,00 zł.

Zasadniczy wpływ na wysokość ewentualnych kar za przestępstwa skarbowe mają pojęcia małej, dużej i wielkiej wartości czynu zabronionego**. Odnoszą się one do wielkości uszczuplonej należności publicznoprawnej, przesądzając o łagodniejszej lub bardziej surowej karze za popełnione przestępstwo skarbowe. Te wielkości również wyliczane są w oparciu o obowiązującą wysokość minimalnego wynagrodzenia. Mała wartość to taka, która nie przekracza dwustukrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia czyli 336 000,00 zł. Duża wartość przekracza pięćsetkrotną wysokość minimalnego wynagrodzenia tj. 840 000,00 zł. Natomiast wielka wartość  przekracza tysiąckrotną wysokość minimalnego wynagrodzenia i obecnie wynosi 1 680 000,00 zł. Wysokości kar w 2014 r.:– najniższa grzywna za wykroczenie skarbowe 168,00 zł,- najwyższa grzywna za wykroczenie skarbowe 33 600,00 zł,- najwyższy mandat za wykroczenie skarbowe 3 360,00 zł,- najniższa stawka dzienna grzywny za przestępstwo skarbowe 56,00 zł,- najwyższa stawka dzienna grzywny za przestępstwo skarbowe 22 400,00 zł,- najniższa grzywna za przestępstwo skarbowe 560,00 zł,- najwyższa grzywna za przestępstwo skarbowe 16 128 000,00 zł. 


*Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 września 2013 r. w sprawie minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2014 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 1074),
**Art. 53 § 14, § 15, §16, Ustawy z 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2013 r., poz. 186. ze zm.).

Grzegorz Kusyk