WZÓR UCHWAŁY O ZATWIERDZENIU SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2013 R.

Uchwała nr X/XX/2014
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
… Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w …
z dnia XX … 2014 r.

W sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2013 rok obrotowy.

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą … Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w …, stosownie do art. 231 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki postanawia co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy trwającym od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r., na które składają się:1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego sporządzonego za okres od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.,2. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 r. wykazujący po stronie aktywów
i pasywów sumę … zł (słownie: …zł XX/100),3. Rachunek zysków i strat sporządzony w wariancie porównawczym/kalkulacyjnym za okres od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. wykazujący zysk/stratę netto w kwocie … zł (słownie: … zł XX/100),4. Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2013 rok obrotowy.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Głosowanie:
Za – XXX (słownie: …) głosów,
Przeciw – XXX (słownie: … ) głosów,
Wstrzymujących się – XXX (słownie: … ) głosów.

Przewodniczący/-a Zgromadzenia stwierdził/-a, że w głosowaniu jawnym powyższa uchwała została przyjęta XXX głosami „za”.

Grzegorz Kusyk