Zaliczki na poczet przyszłego zysku w spółce komandytowej

Umowa spółki komandytowej może dopuszczać wypłatę zaliczki na poczet przyszłego zysku już w trakcie roku obrotowego spółki. Jak w związku z tym należy zewidencjonować taką wypłatę?

Ustawa o rachunkowości w art. 53 ust. 5 wskazuje że, odpisy z wyniku finansowego bieżącego roku obrotowego, w tym także wypłaty z zysku, dokonywane na podstawie odrębnych przepisów uznaje się za podział wyniku finansowego netto jednostek w ciągu roku obrotowego. Zaliczki na poczet przyszłego zysku wypłacane są w oparciu o przepisu kodeksu spółek handlowych. W związku z tym, należy przyjąć, że spełniają wymóg z przytoczonego powyżej art. 53 ustawy o rachunkowości.

Księgi rachunkowe spółki komandytowej

W księgach rachunkowych spółki komandytowej, wypłatę zaliczki na poczet przyszłego zysku należy ując zapisem:
Wn – rozliczenie wyniku finansowego
Ma – pozostałe rozrachunki (w analityce konta imienne wspólnika)

W dniu zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki komandytowej, należy przeksięgować wypracowany przez spółkę zysk. Wypłata zysku wspólnikom uwzględnia wcześniej wypłacone zaliczki.

Przykład:
Spółka komandytowa osiągnęła zysk w wysokości 100.000 zł. W trakcie roku obrotowego wypłaciła wspólnikom 50.000 zł tytułem zaliczki na poczet przyszłego zysku, po 25.000 zł dla każdego z nich zgodnie z prawem do udziału w zyskach.
Sp. Wn – Wynik finansowy 100.000 zł
Sp. Ma – Rozliczenie wyniku finansowego 100.000 zł
Sp. Wn – Rozliczenie wyniku finansowego 50.000 zł

Wn – rozliczenie wyniku finansowego 50.000 zł
Ma – pozostałe rozrachunki (w analityce konta imienne wspólników)
2x 25.000 zł

Zysk w księgach wspólnika spółki komandytowej

Spółka komandytowa jest transparentna podatkowo. Dlatego dla celów podatku dochodowego wspólnicy spółki komandytowej, zobowiązani są do bieżącego opodatkowania przypadającego na niego dochodu, osiąganego za pośrednictwem spółki komandytowej.

Nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia bilansowego, wspólnicy spółki komandytowej podejmują uchwałę o podziale i wypłacie zysku. Po podjęciu uchwały u wspólników spółki komandytowej powstanie przychód bilansowy. Przychód ten powstaje w dacie podjęcia uchwały o podziale zysku.
Ujęcie w księgach wspólnika:
Wn – pozostałe rozrachunki (w analityce rozrachunki ze spółką komandytową
Ma – Przychód finansowy

W rachunku zysków i strat wspólnik wykazuje przychód w pozycji “przychody finansowe – dywidendy i udziały w zyskach”.

Grzegorz Kusyk