ZWROT NIERUCHOMOŚCI W DRODZE DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ (RESTYTUCJA).

Ministerstwo Finansów po raz kolejny przyznaje rację podatnikowi uznając, iż decyzja właściwego organu dotycząca zwrotu nieruchomości stanowi przywrócenie prawa własności. Przy zwrocie nieruchomości w tym trybie mamy do czynienia z przeniesieniem na zasadach ogólnych na uprzednio wywłaszczonego właściciela. Zwrot nieruchomości następuje na podstawie decyzji administracyjnej, która przywraca (restytuuje) stronę podmiotową stosunku prawnorzeczowego odnośnie do wywłaszczonej nieruchomości. Decyzja taka wiec nie stanowi „nabycia” o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.).

Grzegorz Kusyk