Oferta

Obsługa prawna dla firm obejmuje udzielanie porad, konsultacji i opinii prawnych, redagowanie pism z zakresu postępowań przed sądami powszechnymi, organami administracji rządowej i samorządowej czy instytucjami społecznymi. Ponadto usługa obejmuje przygotowywanie i opiniowanie projektów pism, dokumentów a także wzorów umów w sprawach pozostających w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Usługa obsługi prawnej na podstawie uprzednio udzielonego pełnomocnictwa obejmuje reprezentację przed sądami powszechnymi, urzędami oraz innymi organami i podmiotami. Pomagamy także przy wnoszeniu wszelkich pism związanych z działalnością gospodarczą takich jak: pozwy, podania, wnioski, środki odwoławcze i inne pisma procesowe.

Zakres usług prawnych oferowanych na rzecz Klientów obejmuje w szczególności:
 • kompleksową obsługę przedsiębiorców - obsługę prawną podmiotów gospodarczych w zakresie prawa cywilnego, prawa pracy, prawa spółek handlowych, prawa działalności gospodarczej, prawa upadłościowego i naprawczego, prawa spadkowego.
 • prawo spółek - doradztwo przy zakładaniu nowych spółek oraz we wszystkich aspektach działalności spółek już funkcjonujących na rynku. 
 • przygotowanie i opiniowanie projektów uchwał podejmowanych przez organy spółek prawa handlowego.
Usługę doradztwa księgowego wykonujemy łącząc wiedzę i doświadczenie prawnicze z wiedzą i doświadczeniem z zakresu prawa podatkowego.

Doradztwo w tym zakresie ma zindywidualizowany charakter i obejmuje przede wszystkim konsultacje, analizy, raporty dotyczące indywidualnych potrzeb Klienta.

Zakres usług doradztwa księgowego oferowanych na rzecz Klientów obejmuje w szczególności:
 • udzielanie porad i wyjaśnień z zakresu księgowości,
 • doradztwo w zakresie struktury kosztowej i przychodowej Klienta,
 • pomoc w zakresie wyboru formy opodatkowania,
 • udzielanie pomocy w zakresie sporządzanie zeznań i deklaracji podatkowych,
 • weryfikację zarówno projektów jak i zawartych już umów,
 • pomoc przy sporządzaniu wniosków o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, oraz wniosków o wydanie interpretacji składanych do ZUS i KRUS,
 • konsultacje w okresie reorganizacji przedsiębiorstw i  po dokonaniu zmian,
 • pomoc w zakresie zatrudniania kadry zarządzającej.
Usługa księgowa oparta jest głównie na doświadczeniu oraz merytorycznej i praktycznej wiedzy zatrudnionych i współpracujących specjalistów, dodatkowo realizowana jest we współpracy z doradcami podatkowymi, radcami prawnymi, biegłymi rewidentami oraz specjalistami z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Zakres świadczonych usług księgowych dostosowujemy indywidualnie, zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami Klienta.

Usługa księgowa oferowana na rzecz Klientów obejmuje w szczególności:
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych spółek prawa handlowego, spółek cywilnych, fundacji i stowarzyszeń,
 • prowadzenie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych z zakresu PIT, CIT, VAT,
 • prowadzeniu spraw kadrowo – płacowych oraz rozliczeń z ZUS, PEFRON,
 • sprawozdawczość do GUS oraz banków i innych instytucji.
 • sporządzanie prognoz sprawozdań finansowych: bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych, cash-flow, zestawienie zmian w kapitale własnym,
 • wyprowadzenie zaległości podatkowo-księgowych.
Doradztwo prawne, doradztwo księgowe i usługę księgową uzupełniamy usługą kadrowo – płacową.

W obszarze kadrowo - płacowym obsługujemy Klienta w pełnym zakresie: od naliczania wynagrodzeń pracowników stosownie do postanowień umów o pracę, umów cywilnoprawnych, przepisów prawa, regulaminów pracy i wynagradzania poprzez sporządzanie list płac, przelewów oraz sporządzenie  dokumentacji kadrowej, podatkowej i zusowskiej.

Oferujemy usługę płacową która obejmuje:
 • weryfikację dokumentacji płacowej;
 • sporządzenie listy płac dostosowanej do potrzeb klienta, ale także kontroli i działu księgowości;
 • sporządzanie pasków z wynagrodzenia dla pracowników;
 • sporządzanie ewidencji wypłaconych wynagrodzeń;
 • sporządzanie dokumentacji niezbędnej przy obsłudze zajęć komorniczych i zajęć administracyjnych;
 • sporządzanie deklaracji o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT 11, PIT 4R, PIT8AR, PIT 8B, PIT 8C itp.).
Oferujemy usługę kadrową  która obejmuje:
 • skompletowanie dokumentacji  niezbędnej przy zatrudnieniu pracownika;
 • prowadzenie akt osobowych;
 • sporządzanie dokumentacji w trakcie trwania stosunku pracy (aneksy, umowy, oświadczenia, zaświadczenia itp.);
 • monitorowanie badań okresowych pracowników;
 • monitorowanie stanu urlopów wypoczynkowych;
 • prowadzenie kart urlopowych;
 • rozliczanie czasu pracy zatrudnionych pracowników;
 • sporządzanie dokumentacji związanej z odpowiedzialnością porządkową i materialną pracowników;
 • sporządzanie ewidencji czasu pracy;
 • sporządzenie dokumentacji związanej z rozwiązaniem i wygaśnięciem stosunku pracy.
Oferujemy usługę rozliczeń z ZUS która obejmuje:
 • sporządzanie i dostarczenie do ZUS deklaracji zgłoszeniowych (ZUA, ZZA, ZCNA, ZIUA);
 • sporządzanie i dostarczenie do ZUS deklaracji rozliczeniowych (DRA, RCA, RZA, RSA);
 • sporządzanie i dostarczenie wniosków, pism i pozwów do ZUS;
 • sporządzanie i dostarczenie korekt deklaracji;
 • weryfikacja dokumentacji zusowskiej.
Oferujemy inne usługi  które obejmują m.in.:
 • sporządzanie dokumentów związanych z zatrudnieniem osób na podstawie umów cywilnoprawnych (w tym kontrakty menedżerskie);
 • sporządzanie i przesyłanie deklaracji do GUS;
 • sporządzanie i przesyłanie deklaracji PFRON;
 • pomoc w uzyskaniu środków z Funduszu Pracy, organizowanie staży pracowniczych;
 • obsługa ustaleń i nakazów pokontrolnych PIP;
 • sporządzanie deklaracji związanych z dodatkowymi ubezpieczeniami grupowymi;
 • przygotowanie innych dokumentów zgodnie z indywidualnymi potrzebami Klienta;
 • analizy form zatrudnienia;
 • optymalizacja kosztów zatrudnienia;
 • uporządkowanie dokumentacji pracowniczej;
 • obsługa kontroli US, ZUS na podstawie udzielonego pełnomocnictwa.
Na każdym etapie prowadzonej usługi współpracujemy z Klientem dostosowując rozwiązania i pomoc do specyfiki prowadzonej działalności i potrzeb Klienta.
Oferta z zakresu controllingu i cen transferowych stanowi uzupełnienie dla obszaru księgowości. Usługi controllingowe i analityczne mogą być realizowane zarówno cyklicznie jak i doraźne, w przypadku zaistnienia konkretnej potrzeby.
Obejmują one:
 • sporządzanie budżetów (zarówno spółki jak i projektów),
 • sporządzanie projekcji finansowych,
 • analizy projektów inwestycyjnych (w tym analizę wrażliwości projektu, ocenę opłacalności projektu),
 • sporządzanie biznesplanów,
 • sporządzanie innych analiz tematycznych,
 • sporządzanie sprawozdań z działalności zarządu (UoR, MSSF),
 • sporządzanie sprawozdań Rady Nadzorczej,
 • dokumentację cen transferowych,
 • wycenę instrumentów finansowych w SCN,
 • sporządzanie testów na utratę wartości firmy,
 • inne usługi w zakresie controllingu, na przykład cykliczny monitoring struktury kosztów, sprzedaży itd.
Usługa tworzenia dokumentacji środowiskowej oparta jest na wiedzy z zakresu ochrony środowiska oraz prawa, dzięki współpracy specjalistów z obu tych dziedzin.
Doradztwo w tym zakresie ma indywidualny charakter, dostosowany do potrzeb Klienta.
Zakres usługi tworzenia dokumentacji środowiskowej na rzecz Klientów obejmuje zbiorcze zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, oraz o sposobach gospodarowania nimi a także sporządzania  wykazu zawierającego zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat w szczególności za:
 • wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z procesów spalania paliw
  w silnikach spalinowych,
 • wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z kotłów,
 • wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z przeładunku benzyn silnikowych,
 • wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z chowu lub hodowli drobiu.