Doradztwo księgowe

Doradztwo księgowe

Usługi księgowe oparte są na głównie na doświadczeniu oraz merytorycznej i praktycznej wiedzy zatrudnionych i współpracujących specjalistów (adwokatów, radców prawnych, biegłych rewidentów oraz specjalistami z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych). Usługi księgowe świadczone są w oparciu ustawę o doradztwie podatkowym oraz dostosowanie do indywidualnych potrzeb i oczekiwań Klienta.

Zakres usług obejmuje w szczególności

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych spółek prawa handlowego, spółek cywilnych, fundacji i stowarzyszeń;
 • prowadzenie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów;
 • prowadzenie ewidencji wymaganych przepisami prawa w szczególności: środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych;
 • sporządzanie deklaracji podatkowych z zakresu PIT, CIT, VAT i innych podatków;
 • sporządzanie plików JPK;
 • sporządzanie sprawozdań finansowych;
 • współpraca z biegłym rewidentem przy obligatoryjnym lub fakultatywnym badaniu sprawozdań finansowych;
 • opracowywanie polityki rachunkowości;
 • sporządzanie prognoz sprawozdań finansowych: bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych (cash-flow), zestawienie zmian w kapitale własnym;
 • sprawozdawczość do GUS oraz banków i innych instytucji;
 • wyprowadzenie zaległości podatkowo-księgowych.