NOWE – STARE STAWKI VAT W 2019 ROKU?

Ustaw o podatku od towarów i usług w obecnie obowiązującym brzmieniu zakłada, że czasowo podwyższone od stycznia 2011 roku stawki VAT obowiązywać będą tylko do 31 grudnia 2018 roku.Prawdopodobnie tak się jednak nie stanie, gdyż 7 listopada wpłynął do sejmu rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów, który zakłada nowe rozwiązanie problemu podwyższonych stawek VAT. Problem ten nie będzie rozwiązany poprzez ich obniżenie, co z pewnością ucieszyłoby konsumentów. Projekt zakłada jednak mechanizm który będzie służył określeniu daty końcowej obowiązywania podwyższonych stawek. Zostało to opisane w projektowanym art. 146aa. Ust 1. Którego treść ma brzmieć: „W okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do końca roku następującego po roku, dla którego wartość relacji, o której mowa w art. 38a pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, jest nie większa niż 43% oraz wartość, o której mowa w art. 112aa ust. 5 tej ustawy, jest nie mniejsza niż -6%”. Koniec obowiązywania podwyższonych stawek podatku VAT będzie ogłoszona przez właściwego ministra do spraw finansów publicznych w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

Grzegorz Kusyk