RADA DO SPRAW PRZECIWDZIAŁANIU UNIKANIU OPODATKOWANIA

Zgodnie z art. 119m Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (dalej: Ordynacja), Rada do Spraw Przeciwdziałaniu Unikaniu Opodatkowani (dalej: Rada) jest niezależnym organem, którego zadaniem jest opiniowanie zasadności zastosowania art. 119a lub środków ograniczających umowne korzyści w indywidualnych sprawach.Rada opiniuje projekty ustaw podatkowych i zmian w przepisach prawa podatkowego zawartych w innych aktach normatywnych związanych z przeciwdziałaniem unikaniu opodatkowania. Rada może również na wniosek ministra właściwego do spraw finansów publicznych, wydawać opinie dotyczące przedstawionych założeń lub projektów ogólnych wyjaśnień dotyczących możliwości zastosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania lub innych przepisów mających na celu przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania w przypadku zastosowania schematu podatkowego lub kategorii schematów podatkowych.W skład Rady wchodzą:

  • 2 osoby wskazane przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych;
  • 1 osoba wskazana przez Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego spośród sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego w stanie spoczynku;
  • 2 osoby powołane spośród pracowników szkół wyższych, jednostek organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk lub instytutów badawczych w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1158, 1452 i 2201);
  • 1 osoba wskazana przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego jako przedstawiciel jednostek samorządu terytorialnego;
  • 1 osoba będąca doradcą podatkowym, wskazana przez Krajową Radę Doradców Podatkowych;
  • 1 osoba wskazana przez Ministra Sprawiedliwości;
  • 1 osoba wskazana przez Radę Dialogu Społecznego.

Rada wydaje pisemną opinię wraz z uzasadnieniem dotyczącą zasadności zastosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania. Rada zajmuje stanowisko w indywidualnej sprawie na posiedzeniu bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Rady. Członek Rady który nie zgadza się ze stanowiskiem zawartym w opinii lub uzasadnieniu do niej, może złożyć zdanie odrębne, sporządzając jego pisemne uzasadnienie.Opinia wydawana jest bez zbędnej zwłoki jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od otrzymania akt sprawy, z tym że do terminu tego nie wlicza się terminów wyznaczonych przez Radę na udzielenie przez stronę lub Szefa KAS, wyjaśnień i informacji dotyczących sprawy.Opinie Rady po usunięciu danych identyfikujących stronę i inne podmioty są zamieszczane w BIP na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

Grzegorz Kusyk