ZMIANY WE WSPÓLNYM ROZLICZANIU MAŁŻONKÓW

24 sierpnia 2018 na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw. W projekcie zakłada się uchylenie ust. 10 w art. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zmiana ta spowoduje, że nawet złożenie rocznego zeznania podatkowego po terminie, nie pozbawi podatnika prawa do wspólnego rozliczenia dochodów małżonków, lub prawa do rozliczenia dochodów w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci. Oczywiście o ile takie prawo posiadają zgodnie z ustawą o PIT. Zmiana ma na celu złagodzenie zasad, gdyż zdarzało się, że podatnicy składali zeznanie po terminie z przyczyn losowych, niezależnych od siebie.

Grzegorz Kusyk