Opłata dodatkowa za parking – PIT

Opłata dodatkowa za brak wniesionej opłaty parkingowej nie stanowi kosztu uzyskania przychodów. Zarówno w podatku dochodowym od osób fizycznych jak i w podatku dochodowym od osób prawnych.

Przedłużające się spotkania biznesowe, lub też zwykłe roztargnienie przedsiębiorcy czy też jego pracownika, może być przyczyną otrzymania wezwania do wniesienia opłaty dodatkowej. W ferworze negocjacji z kontrahentem, łatwo zapomnieć o upływającym czasie na który wykupiono bilet parkingowy. Pojawiają się zatem pytania czy wniesienie takiej opłaty będzie stanowiło koszt uzyskania przychodu. Skoro sama opłata parkingowa, po spełnieniu wymagań ustawowych może stanowić koszt uzyskania przychodu, to czy opłatę dodatkowo należy traktować inaczej?

Opłata dodatkowa – czym jest?

Przedsiębiorcy przyzwyczaili się, że mandat otrzymany za wykroczenie drogowe nie stanowi kosztu uzyskania przychodu. Opłata dodatkowa jednak mandatem nie jest. Czym zatem jest ta opłata? Opłata dodatkowa jest należnością publiczną o charakterze sankcyjnym (dyscyplinującym). Jej wysokość oraz sposób pobierania określa rada gminy (lub miasta).

Opłata dodatkowa w PIT i CIT

Ustawodawca przewidział szereg wyłączeń, w przypadku których wydatki nie stanowią kosztów uzyskania przychodów. W tym przypadku zastosowanie znajdzie art. 23 ust. 1 pkt 50 ustawy PIT zgodnie z którym nie uważa się za koszty uzyskania przychodów opłat sankcyjnych, które zgodnie z odrębnymi przepisami podlegają wpłacie do budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Analogiczny zapis odnajdziemy w art. 16 ust. 1 pkt 54 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT).

Grzegorz Kusyk