Wspólne rozliczenie małżonków

Aktualnie obowiązująca ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych ma już 30 lat. Wiele się w niej zmieniało, jednak podstawowa zasada wspólnego rozliczenia małżonków, wyrażona w art. 6 ust. 2 była niezmienna. Aż do teraz.

Przez cały rok…

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r.o podatku dochodowym od osób fizycznych weszła w życie 1 stycznia 1992 r. (z pewnymi wyjątkami). Od początku jej istnienia w obrocie prawnym, wskazywała poprzez art. 6 ust. 2, że aby małżonkowie mogli wspólnie opodatkować swoje dochody, muszą pozostawać w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy. Wspomniany art. 6 na przestrzeni lat zmieniał się. Od 2005 roku obowiązuje art. 6a który uregulował kwestię wspólnego rozliczenia w przypadku śmierci małżonka. Jednak podstawowa zasada istnienia wspólności majątkowej i trwania małżeństwa przez cały rok podatkowy nadal była niezmienna.

Polski Ład zmienia zasady

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, obecnie jest w fazie opiniowania. Ustawodawca zaproponował zmianę art. 6 ust. 2 ustawy PIT. Ta zmiana będzie korzystna dla nowożeńców, gdyż da im prawo do wspólnego rozliczenia dochodów. Nowe zasady przewidują możliwość złożenia wniosku o wspólne opodatkowanie dochodów, również za rok podatkowy w którym zawarto związek małżeński. W takim przypadku, warunkiem wspólnego rozliczenia będzie pozostawanie w związku małżeńskim i we wspólności majątkowej.

Zmiana w zakresie wyłączeń

Projekt ustawy zakłada również ograniczenia w wyłączeniach od prawa do wspólnego opodatkowania dochodów. Przewiduje się uchylenie art. 6 ust. 9, co jest związane ze zmianą ust. 8. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, jeśli chociażby do jednego z małżonków, osoby samotnie wychowującej dzieci lub do jej dziecka mają zastosowanie przepisy art. 30c (podatek liniowy), ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym lub ustawy z dnia 6 lipca 2016 r. o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych, nie można zastosować wspólnego rozliczenia dochodów.

Art. 6 ust. 8 będzie całkowicie przebudowany. Celem zmiany jest możliwość złożenia wniosku o wspólne rozliczenie małżonków, nawet w sytuacji gdy zastosowanie mają przepisy o podatku liniowym lub ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, pod warunkiem, że w roku podatkowym nie osiągnęli z tego tytułu przychodów, nie ponieśli kosztów uzyskania przychodu, ani nie byli zobowiązani lub uprawnieni do zwiększania lub pomniejszenia podstawy opodatkowania albo przychodów, zobowiązani lub uprawnieni do dokonywania innych doliczeń lub odliczeń. Chodzi o sytuacje w której jeden lub nawet obje małżonkowie (także osoba samotnie wychowująca dzieci lub jej dziecko) złożą zerowy PIT-36L lub zerowy PIT-28.

Od kiedy wspólne rozliczenie?

Zmiany miałyby wejść w życie od 1 stycznia 2022r. Jednak zgodnie z projektowanym art. 60 ustawy nowelizującej, miałyby zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2021 r.

Zdjęcie autorstwa Jeremy Wong z Pexels

Grzegorz Kusyk